Тталаткьинирдай шагьрулул кучардайн аьрххилий

[dropcap]В[/dropcap]ай гьантрай хъун шагьрулул администрациялучIасса аьрщарал управлениялул пишакартал кучардай дахху-ласу дуллали­сса, дукра дукайсса кIанттурдал ялтту бувккун бур.

[dropcap]Х[/dropcap]ьхьичIва-хьхьичI бивну бур М. Дахадаевлул ва Р.ХIамзатовлул цIанийсса кучардайсса ттучаннайн, рестораннавун ва кафердавун, тавакъю бувну бур заллухъруннахь тротуардайн бук­лакисса, бахьттагьалтрахун бахчилачи­сса чурттурду, хьулурду букьан цала хушрай. Укун­ссара давурттив управлениялул пишакартурал ттинин дурну дур шагьрулул Кировуллал райондалийгу. Тротуарду ххал буллалисса аьрххирдай пишакартал буклантIий бур гьарца тталаткьини. Цумур-цагу диялдакъашиву ляркъуний, цIубакIрай заллухъруннайн баян бувантIиссар, хушрай тротуардая цала хъус дукьан. Баян баврих къулагъас къадарчан, управлениялул зузалтрал закондалул ххуллийсса танмихIрайн кIункIу бувантIиссар.