Ххув хьунни яла цIакьми

Аьрасатнал Кьинилун хасну ЦIуссалакрал ОьрчIал ва мюрщи жагьилтурал спортрал школалий хьунни 2005-2006 шинал бувсса, 26- нния 58-нийн бияннинсса кIушиву дусса жагьилтурал дянивсса лачIун буккаврил райондалул бяст-ччал.
ЛачIун буккултравух бия цалчин гьуртту хъанахъисса, ци чулийгу бух къахьунсса ниятрай бувкIсса мюрщи жагьилтал. Мяйжаннугу, вайннаща бювхъунни цала бюхъу ккаккан бан.
Судьяшиву дуллалисса СССР-данул лачIун буккаврил спортрал мастер АьвдулхIалин ХIусмановлул лавайсса кьимат бивщунни лачIун буккултрал гьунардан ва ми вардиш буллалисса тренертурал захIматран. Бяст-ччаллу най бия шанна ссятрал мутталий.
Ххув хьуминнан ва призертуран дуллунни медаллу ва грамотартту.

И. Саидова