ХIурматгу хIалал бан аьркинссар

Хъювхъиял шяраватусса ххаллилсса хъамитайпалул, Дагъусттаннал лайкь хьусса экономист Асият Аьлиевал оьрмулуву гьашинусса шин кIилийнусса юбилейрал шинни: мунин цинна 60 шин хьунни,МахIачкъалаллал Советский райондалул налогирттал къуллугърай зийгу 25 шин хьунни.


Тамара ХIажиева
[dropcap]Б[/dropcap]увссар Асият Ккуллал райондалий хIурматрайсса Мямма ва ПатIу МахIаммадовхъал хъунма­сса ва бавкьусса кулпатраву. Дяъвилул хъиривсса захIмат-жапасса шиннардий арулва оьрчI ччаннай бацIан буван, дуккин буван къабигьану бивкIссар нитти-буттан. ЗахIматрал фронтрай савсъсса, лажин кIялану бувсса захIматрахлу СССР-данул Верховный Советрал цIаниятусса ХIурматрал лишаннан ва цаймигу сийлийсса бахшиширттан лайкь хьусса Мяммал ва ПатIул оьрму бувтссар жяматран кка­ккиялунну, адаврай ва чувшиврий. Шиккува кIицI лаган, нитти-буттал хIурмат лахъсса вайннал кулпатраву аьдатри гьар шинах майрал 8-нний циняв цачIун бавтIун, нину-ппу дакIнийн бичаву. Миннал аьпа­лул цивппа ца урцIух ккуркки лаган буллалавриватугу вайннан баллай бур нитти-буттал наслулийнсса аманатрал дуаьгу, чIалай дур мархращалсса дахIавугу.

[pullquote]Асият бур Дагъусттаннал лайкь хьу­сса экономист. Ларгсса шинал шагьрулул мэрнал цIа чирчусса каний дахIай ссят дуллуну дур. Гьашину ванин дуллуну дур «Аьрасатнал ФНС-лул отличник» тIисса хIурматрал лишан[/pullquote]

[dropcap]Б[/dropcap]уттал шяраву школа къуртал бувайхту, Дагъусттаннал пединститутрал филологиялул факультетрайн документру буллуну бур Асиятлул. Экзаменну ххуйну дулурчагу, ва конкурсравух къалавгун бур. Асият гавацIана МахIачкъалаллал пищекомбинат­райн зефирду дувай цехравун зун бувххун бур. Дуллалисса даву чIанийн руртун дуллай вардиш­сса ванил сий ччяни гьаз хьуну дур комбинатрай, макаронну бай цехрал мастерну бивтун бур цаппара хIаллава. Бажар бусса душ щалва комбинатрал коллективран ххира хьуну бур, партиялувунгу кьамул бувну бур. Мунил сурат комбинат­рал ХIурматрал улттуйн лархъун дур. «Танийсса комбинатрал директор Людмила Александровнайн барчаллагьрай бикIара, ттувува организаторнал, бакIчинал гьунар хIисав хьуну, комбинатрал партийный организациялий каялувшиву дуллан вихшала даврихлу», — тIий бур Асият МахIаммадовна, тай чIунну дакIнийн дичлай. Вара шинал Асият Дагъусттаннал университетрал экономикалул факультетрайн дуклан бувххун бур. 1988 шинал мугу къуртал бувну, «Металлист» заводрайн экономистну зун бувххун бур. Гиккугу гацIана заводрал парторганизациялул хъунмурну бувчIуну бур. Ччясса му­тталий ванил бюхъу-хIарачатрайну заводрал парторганизация шагьрулуву хьхьичIунминнул кьюкьлуву хьуну дур. Асиятгу Советский райком КПСС-рал отделданул инструкторну бивтун бур. ЧIал къавхьуну райисполкомрал экономикалул ва соцразвитиялул отделданул хъунмурну бивтун бур.
1992 шинал апрель зуруя шинмай Асият зий бур налогирттал органнай. Ва аралуву, 1-мур даражалул пишакарнал даврия тIайла хьуну, паччахIлугърал хъунама налогирттал инспекторнал къуллугърайн бияннинсса ххуллу бивтун бур ванил. Асият бур паччахIлугърал граждан къуллугърал 3-мур класс­рал советникгу, хъанай бур Да­гъусттаннай налогирттал системалул гьану бивзминнаватусса цагу. Бур давриву тIалавшинна дусса, мунин циннагу налогирттал законодательство ххуйну кIулли. «ЦIакьсса ва куртIсса кIулшивуртту дикIан аьркинссар жулла», тIун бикIай Асият, цIувххуминнахьхьунгу мудан бувчIинну жаваб дулай.
[dropcap]В[/dropcap]а бур Дагъусттаннал лайкь хьусса экономист, захIматрал ветеран. МахIачкъалаллал администрациялул чулухасса ХIурматрал грамотарттан лайкь хьуну бур цимилагу. Ларгсса шинал шагьрулул мэрнал цIа чирчусса каний дахIай ссят дуллуну дур. Гьашину ванин дуллуну дур хIурматрал лишан – «Отличник ФНС России». ЧIярусса бахшиширттаяр ванин цинна хьхьичIунни архIал зузиминнал ва студентътурал дянив цу­ппа ляличIисса хIурматрай бушиву. АцIунниха лирчусса шиннардий Асият Москавуллал тIивтIу университетраву налогирттал, экономикалул элму лахьхьин дуллай бу­ссия студентътуран. ХIакьинусса кьинигу ванихь цIухху-бусу буванми, ванил аькьилсса мукъух, дакI цIуцIисса маслихIатрах мюхтажми ванил чIарату чан къашай.
[dropcap]А[/dropcap]сият мудангу чялишну хIала буххай буттал шяраваллил оьр­мулуву хъанахъисса ишир­ттавухгу. Ххаринийгу, дурк кьини лахъан багьайнигу ва жяматрал чIарав бур, шайнан шайкун кумаг­ру буллай бур. Ванийн чIявуну жяматрал «хIажлийн къалавгнува хIаж бувсса душ» тIун бикIай. Ва бакъасса хъатIул тIин-тIааьнвагу къабикIай, «хъатIи хъун бай ахъу­шан» бур тIун бикIай. Буниял­ттунгу, бавцIусса кIану ххуй бай­сса, инсантал, макьнатIисрал кунма, цичIанма кIункIу буллали бай­сса тIилисиндалул заллу бур Асият. Буттан цIа дирзсса арснан Мяммангу чIалачIин дакъа ххирар нину, ванил цIа ядан хIарачатрай къуццу тIий ур цувагу. Гьашину мединститут къуртал буллай ур.
Асиятлул оьрмулул юбилейран мунил уртакьтурал шеърирдай­сса барча бавурттувума хIадур дурну дия. Миннувасса цаппара ххуттардийну къуртал дуванну ва макьалагу.

Бургъил тIиму кунмасса,
Нурданун лавхънувасса,
Аькьлулул кьулла хьусса
Асият Аьлиевай,
ИчIуварив – хIурулъэн,
Ттюнгъасса, ххуйсса нину,
Жун цинявннан эбратсса
Налогирттал аьнтIикIай.