Жяматращал хьунаавкьунни

[dropcap]Н[/dropcap]оябрь зурул 8-нний ЦIу­м­иналийсса ДучIиннал шяраваллил жяматращал хьунаавкьунни ЦIуссалакрал райондалул хъунама ХIажи Айдиев. Ванал мурад бия шяраваллил жямат цукун ялапар хъанай бурив ххал баву.

[dropcap]Р[/dropcap]айондалул бакIчи цалчин хьунаавкьунни шяраваллил советрал администрациялул зузалтращал, цIухху-бусу бунни шяраваллил идарартту кадрардал ва аьркинсса оборудованиярттал щаллуну душиврул тагьардания.
— Ва хьунабакьаврий ттун ччива шяравусса диялдакъашивурттая, рязибакъашивурттая кIул хьун. Булара зулва суаллу, на хIадурну ура миннун жавабру дулун, шай­сса кумаг бан. Гьай-гьай, бур масъалартту, жува цинявппа цачIун хьуну бакъа, щаллу бан къашайссагу, — увкунни ванал.
Жяматращалгу, идарарттай зузиминнащалгу хьунаавкьуну, шикку аьлтту хьусса цинявппа масъалартту цала аякьалийн лавсунни райондалул бакIчинал.