Ниттил мазрал чирахъ цалсса лавхъун бур

Уттигъанну кIицI ларгссия ЮНЕСКО-лул баян бувсса Дунияллул дянивсса Ниттил мазрал кьини.
2010 шинал ва идаралул электрон журалий хIадур бувну бур «Дунияллийсса агьалинал бухлаглагисса мазурдил атлас». Вай гьантрай ва цIу лаган бувну бур. Атлас щаллу баврил мурад бур мюрщи-хъунисса миллатирттан мазурдил захIматсса иш-тагьар, миннуйх дурксса кьини хIисавравун ларсун, мазурдил масъалар­тту гьаз баву.


Руслан Къардашов
Атласрайн багьну бур Аьрасатнал миллатирттал 131 маз, вай бавчIуну бур 5 бутIуйх.

1.КIюламур дазуй бавцIусса
Жагьилсса никиран ни­ттил маз кIулну бухьурчангу, му ишла бансса кIанттурду чанну бур (так ичIува).
Аьрасатнаву бур мукунсса 19 маз. Миннувух бур дагъусттаннал мазругу: яруссаннал, даргиял, къумукьнал, лазгиял, табасараннал ва лакрал.
Шивунма багьлай бур чаргаснал, ингушнал, аьсатIиннал, абхазнал, мичиххичнал мазругу.

2. НигьачIаву дусса
ИчIува жагьилсса никирал лахьлай бакъар ниттил маз.
Аьрасатнаву бухлагаврил нигьачIаву дусса мазурдил сияхIрай бур 50 маз, миннувух бур 17 дагъусттанналмигу. Мукьва маз бур чичаврил алфавит бусса: цIахъюрдал, агъуллал, рутIуллал ва татнал. АцIния шанма маз бур алфавит бакъа­сса, яруссаннал мазурдил кьюкьлувун багьлагьисса: аьндиннал, бущихъиял, бежтIиннал, тIиндиллал ва м.ц.

3. Ларайсса нигьачIаву ду­сса
Кулпатрал чIиримур никиран (оьрчIру) ниттил маз къабувчIлай бур. Дянивмур никиран (нину-ппухълу) ниттил маз бувчIлай бур, амма муний гъалгъа тIий бакъар.
Хъунмур ник (хъун-мямма, хъунна-бава) ниттил мазрай гъалгъа тIий дур, амма хъиривмур никиращал ихтилатру ни­ттил мазрай буллай дакъар.
Ва даражалийн дагъусттаннал агьалинал мазру цалсса утти­гу багьну бакъар.

4. Бухлагавайсса
Кулпатраву хъунмур никирал нажагь ишла буллай бур ни­ттил маз.
Дянивмур ва жагьилмур никирттан ниттил маз къакIулну бур.

5. Левшсса
Ниттил мазрай гъалгъа тIисса ягу маз бувчIлачIисса инсан илданул дянив ливчIун акъар.
1950 шиная шихуннай дуллалисса хъиривлаявурттал хIа­силлайн бувну, Къапкъазрай ялапар хъанахъисса халкьуннал дянив бухлавгун бур убыхнал маз. Вайннал мина диркIун дур цIана Сочи бусса кIанттул лагма-ялттусса аьрщарай.
ХIХ ттуршукулий Аьрасатнал паччахIлугърал ва туркнал дянив най бивкIсса дяъвилул жямрайн бувну, чIявуми убых бизан бувну бур Туркнавун. 1992 шинал ХIажихIусман тIисса шяраву накьлу хьуну ур убыхнал маз кIулсса махъа-махъсса инсан – Теврик Эсент, 84 согласный чIу бусса убых мазрал вилах левщун бур.
Пилталийн буклакисса ла­кку мазралмур чирахъ цалсса лавхъун бур…