Ниттил мазрайсса назмурдал къюмай

[dropcap]Я[/dropcap]нварьданул 24-нний МахIачкъалаллал 7-мур школалий ниттил мазрай ккалаккисса шеърирдал конкурс хьунни. Ванивух гьуртту хьунни шагьрулул школардал 10-11 классирттал дуклаки оьрчIру.


З. АьбдурахIманова
[dropcap]К[/dropcap]онкурсрал хъамал хьунабакьин ххуйну хIадур хьуну бия 7-мур школалул дуклаки оьрчIру ва миннал учительтал. Зал бувцIусса тамашачитуран ккаккан дурунни Дагъусттаннал миллатирттал аьдатру, культура, багьу-бизу чIалачIи буллалисса инсценировкартту, миллатирттал къавтIавуртту ва бувккунни шеърирду.
Гьашинумур конкурсраву дия дахханашивурттугу дурну. ХьхьичIми шиннардий гьурттуну бикIайссия 8-9 классирттал дуклаки оьрчIругу.
Концертралмур бутIа къуртал шайхту, классирттавух бавчIуну, оьрчIал шеърирду бувккунни. Шикку кIицI лаганна, гьашину конкурсравух гьурттусса оьрчIру хъинну бувчIинсса, марцIсса лакку мазрай ккалай бия назмурдугу. Шагьрулул оьрчIал зуматусса марцIсса лакку мазрах вичIи дишин хъинну тIааьнну бия. Барчаллагь хъунмасса вайннал учительтурайн ва нитти-буттайнгу. Гьурттуну бия 37-мур, 12-мур, 7-мур, 33-мур, 50-мур, 30-мур, 26-мур, 46-мур, 1-мур школардал дуклаки оьрчIру ва душру.
10-ми классирттал дянив 1-мур кIанттун лайкь хьунни Зайнаб Султанова (37-мур школа); 2-мур кIанттун – Ххадижат Буттаева (33-мур школа); 3-мур кIанттун – Жумяъ Рашидова (50-мур школа).
11-ми классирттал дуклаки оьрчIал дянив 1-мур кIанттун лайкь хьунни Анжела Исмяилова (30-мур школа); 2-мур кIанттун – Ххадижат Жалаева (12-мур школа); 3-мур кIанттун – Савагул Оьма­рова (37-мур школа).
Цалчинми кIанттурду бувгьуми душру утти гьуртту хьунтIиссар республикалул даражалийсса шеърирдал конкурсравух.