МахIачкъалалив маршруткардах багьри лахъ баврил савав цир?

Июньдалул 28-нний МахIачкъалалив хьунни шагьрулул транспортрал компаниярттал вакилтал гьурттусса пресс-конференция.

Ваний журналистътурахь бувсуна жяматийсса транспортрах (маршруткардах) пассажиртурансса багьри лахъ баврил сававрттая.
– ЦIанасса ппурттуву тагьар захIматсса дур, зузалт лихълай бур харжру хъунисса кIанттурдайн. Жуща бюхълай бакъар миннан ххишала харжру лахъ буван, мунияту жун багьлай бур маршруткардахсса багьри лахъ буван, – куна ца транспортрал компаниялул вакилнал.
Вайннал бувцуна цамургу хIучча багьри лахъ буван аьркиншиврул хIакъираву – автопаркраву дуллалисса давурттахсса харжлугъ ххишала шаву, ГСМ-рахсса багьа лахъ шаву, харжру лахъ баврицIунсса харжлугъ гьарза шаву.
Транспортрал компаниярттал вакилтурал бувсуна МахIач­къалалив маршруткардахсса багьри лахъ буван аьркинну бушиву 27-нния 32 къурушрайн биянцIа.
Шиккува бусан, цIанасса ппурттуву ва масъалалул хъирив лаллай бур Республикалул Антимонополь комитетрал зузалт.
ХI. Аьдилов