МахIаммад-Загьид Аминов

Гъинтнил хьхьу

Ноктюрн

КIиххядурцунни ттурлу,
Ссавруннал къапу тIитIлай.
КьатIув бувккунни барзгу,
Симандалух нур ритлай.

Укку, ттул дус, хьулухун,
Бугьи канил каманча.
Навагу мандолина
Гюргу тIутIи баннача.

Нурданул дурцIуну дур
Жула бюхттулсса ларзу,
НацIуну пиш-пиш тIий бур
Ттух эшкьи хьусса барзгу.

Уккуварч, дус, ларзулун,
НацIуну дакI цIий дурча,
Вай гъапул ларгсса хьхьурду
Гъалгъа тIутIи даннуча!

Ссутнил марч

Гьанай бур марч, къавтIий бур,
ЧIапIал яннагу ларххун,
Гьура, бачира тIий бур
Щарнил кIихсса бакIахун.

Гъапулсса ссутнил гьантрай
Гъинтнил цIарал бувцIунма,
Най бур марч хIарачатрай,
ХъатIуйн архIалщар кунма.

Гьай-гьай, тти марч ххариссар,
Му цаннивгу ттун кIулли:
Жалин дуцин наниссар
ЧIапIал бувцIусса ххуллийх.

Ма вин, чинтIиссар, ма вин,
Кьунниял жул хьулуву,
ДучIантIиссар ттул жалин
Марххалттанил гьухъуву.

***
Хьхьемал бувцIунни яру,
Даххана хьунни аьрщи.
Ххал хьунни архнияра
Ниттил лухIисса карщи.

Хьулух дур хавар бакъа,
Ххаллал кIутIгу канихьну,
Ттунгу хар-хавар бакъа,
ЧIири лирчIсса ттул нину.

Хавар хьунни, ххярххунни,
ЛарчIунни, канин ппай тIий,
Азарда жура хьунни,
Арс тIий, хъяй дуна аьтIий.

КIутIмур, багьну канива,
Ттерехлай бур, дард кунма.
Цими дурвав ганиву
Ттун дурсса ниттил дуаь?

Циминнахь цIувххунавав,
На ххал къавхьурив, куну?
Цимил ххуллийн дуркнавав,
ЦIаннава ттул чIу хьуну?

Ялугьлай, я къалакьлай
Уттара дурсса хьхьурдал
Ниттил иттал кьалакьай
Ттангъри дурну дур ххютал…

Агь, бавай, ххира бавай!
Силул хьуну дур чIантIив:
Духьунссия лигьавай,
На чув ливчIун урвав тIий.

Чагъарданул касакрай
На къачивчу ххаругу
Багьну бур ненттабакIрайх
ЖигдатIрурдал щаруну…

1967 ш.


***
Цаннивав кIюрххилла
дакI рахIат шайсса,
КIива мурхь ххал хьвукун
щюлли марщайсса?
Ци бурвав, учара,
Бювхъу чинардал,
Хьхьу ва кьини буслай,
къуртал къашайсса?

ЦачIу бур чинарду – ччинал ябитан,
Мяшсса ттуллив ца-цал
микIлачIай иман:
Балики, учара, цачIу бунугу,
Цаннил чIу кIамунин къабаллай бикIан.


Жула ччаврил бусала

Вин дакIний бурив, ххирай,
Щюлли къурух жува най?
Ххявххун бур тIар кIива мурхь
Жува бавцIусса кIанай.
Тти жува кьакьларчагу,
ЦачIун биян къахъанай,
Ххявххун бур тIар кIива мурхь
Жува бавцIусса кIанай.
ЧIаврду ятIулсса гьивчгу
Бур тIар мурхьирдай мудан, —
ЦачIун биян къавхьунал,
Бивттуну, ца-ца букан.

ДакIний бурив гъинтнил кавс
Зурул хьхьинякIсса чаннай?
Хъякунни тIар щаращи
Жува щябивкIсса кIанай.
Тти жува къуманугу
ДакIру аьч дан къахъанай,
Хъякунни тIар щаращи
Жува щябивкIсса кIанай.

Мукьаяр марцIсса щингу
Къявхъ тIий дур тIар аьршлува, —
Мякьлил хъазам ччувччунал
Ца-ца нахIала буван.

***
Нагу чIивисса чIумал
Гьайссияв чIаллу батIин,
Ттул ччаннайхгу духсумал
Дуккайва дайлсса ххартIи.
КIула ттун чIалли биттун,
КIула кIухIани дуван,
Ци банссия, ккашил ттун
Лахьхьин бувна яхъанан.
Утти тIурча, ттул арснал
КIухIани циван данссар,
Атларчангума, ванал
Къама гьич къабуканссар!
Ттуннив гьарца чIаллуву,
Микку-тикку щяв багьсса,
ЧIалан дикIай оьрчIшиву,
КIухIанттух луглай ларгсса.
Насуча, хъу ттирхIукун,
Ттул арсгу чIаллу батIин,
ОьрчIавух къурув увккун,
ЧчатI лякъайсса куц лахьхьин.
Так ххал къахьуннав ванан
ТтирхIусса хъуруннаву
Цама оьрчI хьуну занай
Ттул пашмансса оьрчIшиву.

Шиннардил пардавлуха

1
Агь, цими шинъя ттул ина къаккавккун,
Ца къатлуву, цачIу яхъанай буна?
На сими-шаттаяв, ттувуна лавгун,
Вил иттав уруглан, архния куна?

Ина тIурча бура ттигу ччатI бихьлай,
Кагу зурзу тIий дур ялгъуз-гъаривну.
ДакIнийн ларххун диркIсса
яннарду ликлай,
Дахьа нагу ура ичIунай ивну.

Агь, чуври вил хъюлчу,
хъитлий бавкьу ша?
Чуври, кьини кунна, аьчухсса лажин?
Лавгния къабувкIсса ттул пикрилуща
Зана дан шайссарив та парил лащин?

Дакъа дурну диркIсса дуниял тIитIлай,
Къаурган шайссарив яиттарцIанну:
Душгу пиш-пиш тIий бур,
вих яру битлай,
ОьрчIайгу чIалай дур вил иттацIантту.

Гьай-гьай, жула шинну
къаларгссар оьнна.
Амма, ттул дус, амма дирхьусса зарах,
Дуснакьрая увкIсса тахсирлу куна,
Уруглай ура вил кIяла чIарардах…

2
Чачун ттурлу-гъарал… Тти вагу ссутри:
Ттуруллал дацлай дур барзунттал авур.
Чуври, ххирай, чуври вил
чIаврдай кюнтIри,
Чуври лахъи чIантIайх
лихълахъисса нур?

Уртту-тIутIи ччуччин –
сситтул накьичру,
ТIайламур бяйкьин бан –
щялмахърал пуркIу.
Ссалли ччуччин бувсса
вил ххари пишру?
Ссалли ххиен бувсса ишаннал тIуркIу?

Агь, чунмай лавгривав
вил чаннал гьинтри,
Чув хъюлчай тIий
дурвав хияллал тIутIив?
Цибави, ххирамур, багъишла ити.
Баргъ бувгьу кьинилийн
кьини дурккун тIий.

Ттухьвагу тIий ура: урав, акъарав?
Пардавравух кунна чIалай дур лажин,
ЧIатIина ухьурча, дукьа та пардав,
Вил хьхьичI хьунтIиссарча
хьхьичIрасса жалин.

Нану, Жан-Жувалуй, жувалу личIан,
Жиндри батIлай бурча
ттул жандалучIан:
Левшссар тIар утти ттул каниву тарггу,
Каниччул хьуссар тIар ттул ихтияргу.

Валлагьи, кьукнидуш, азаллий цалчин
Уттигу бюхъанссар цалчинсса ппай чин,
Бюхъанссар, ялугьлай ина буссар тIий,
Ччимур СсиратIрайхгу
гьан-учIан къавтIий.

Бюхъай, лечлай-занай, ттул бюхъу лиян,
Амма вил бюхъаврий къалякъай зиян,
Къалякъай ва дакIгу дукьансса кIану,
Ина я тIивтIуни ссавнийн биянну.

Столгу цIулагай, ина ливхьуни,
ЦIийгума цIу ххишай, ина бивхьуни,
Валлагь, ттул даимгу ца караматри
ДакI рахIат дувайсса
вил канил тIантIри.

Ити на агьил хьун, ягь тIий айишин,
АьличIлай ухьурча – каний ка дишин,
Акъана икIанна лухччинун, ссавнин,
Итталу ухьурча, ххирамур, ца вин.