Хъарас щаврил байран Ккурклив

Интдайдихьулул цалчинсса кьинилия шиннай царагу ххуллункьини къархьунни лакрал цумур-дунугу ца шяраву байран дакъасса, хIатта кIи-кIира, шан-шанна шяраву цалархIалгума.

Му байрангу дур Хъарас щаврицIун дархIусса. Буттал буттахъачIа яла кьимат бюхттулну диркIсса аьдат, цикссагу ттуршукурдай никирая никирайн ирсирай най, хIакьинугу хъинну бусравну ва сийлий дур. Ва байрандалул кIункIу буллай бур щалагу Аьрасатнавух кIама бивщусса лак буттахъал миналийн.
Ца кьинисса духьурчагу, аргъ дизлай дур духралагавай дурхха тIисса лакрал щархъай. Кувннайн кув яржа къабитлай, ласлай бур Хъузалал кьуру Дагъусттаннал кьатIух бивщумигу, бугьарамигу, жагьилмигу.
Ккурккуллал шяраву гьашину Хъун хъузалану ия жагьилсса, МахIачкъалалив ялапар хъанахъисса, КьурванмахIаммадлул арс Щамххалов Аьшуралав.
«Ттун чIивинияцIа ххирассия Хъарас щаврил байран. Му дур хьхьичIазаманная шихуннай нанисса аьдат. Гьарцагу чувнал буржри Хъузалал кьуру ласаву», — тIий ур Аьшуралав.
«Цува рязину ласласиманахьхьун бакъа кьуру къабулайссар. Арснан цанма хъинну ччай, дукIу лавсунни кьуру.

Жугу рязи хьуру. Лап хъинну чIарав бавцIунни ва байран лайкьну тIайла дуккан жул гъан-маччамигу, щарнил агьлугу», — тIий, барчаллагьрай бур КьурванмахIаммад ва Умамат.
Байрандалийн бувкIун бия чIявусса хъамал. Гьуртту хьунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовгу.

Зулайхат Тахакьаева