Субботникру дуллан бивкIунни

Ккуллал райондалий байбивхьунни субботник­ру дуллай. Гьашину март­рал дайдихьулийва райондалийсса идарарттал лагма­сса кIанттурду марцI бувунни, бувгьунни мурхьру. Укунна­сса давуртту най дур циняв шяраваллавугу.