«Зул арсру – хIакьсса виртталли»

Жула республикалий хьусса Дунияллул халкьуннал дянивсса жагьилтурал диндалул форумрал лагрулий, Республикалул Миллатирттал политикалул ва диннал иширттал министерствалий хьунни диндалул конфессиярттал вакилтурал Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий жанну дуллусса аьралитурал ниттихъащалсса ва щахъаннищалсса хьунабакьаву.

БавтIминнахь аьла-ссалам бунни министр Энрик Муслимовлул, Аьрасатнал Виричу Загьид Загьидовлул, архимандрит Макарий бакIчину форумрай гьуртту хьун бувкIсса Луганскаллал Халкьуннал Республикалиясса динчитурал.  

«Дунияллул халкьуннал дянивсса жагьилтурал диндалул форумрай гьуртту хьун бувкIсса Луганскаллал Халкьуннал Республикалиясса хъамаллуран ччан бивкIунни хIакьину, хIакьсса зунттал хъаннищал хьунагубавкьуну, зухь виртталсса арсру тарбия баврихлу барчаллагь учин. Иш мукун багьунни: шиннардил мутталий жущалва уссушиврий ялапар хъанай бивкIсса Украина хIакьину Западрал мурадру буруччаврил майдандалийн кIура бавну, цала тарихрайн хаинну був­ккун, урчIра шинал манзилданий оьрус мазрай гъалгъа тIутIисса инсантуращал дяъви баян бувну бур. Зун барчаллагь, чувшиврул бурж биттур бан махъаллил къавхьусса хIакьсса вирттал тарбия баврихлу. Жу вайнная пахрулий буссару», – увкунни Энрик Муслимовлул.

 Луганскалиясса хъамаличув архимандрит Макарийл барчаллагь увкунни жард къакуну тIайлашиврул ва хъиншиврул ххуллий талай бивкIсса аьралитурал ниттихъахь, ща­хъаннихь ва ссурваврахь.

– Хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанахъими хIакьсса виртталли, Ватандалул оьвчайхту, урчIра шинал мутталий ккуллардалу ва къиялулу бивкIсса жул агьалинан кумагран бувксса. Зул оьрчIал язи бувгьуну бур кьадар – Ватандалул ххуллий жан дулун хIадурсса. Талаталан яла аьркинмур кулпат чIарав бушивур. ХIакьину хасъсса аьралий операциялий, миллатрах ва диндалух къабурувгун, жува хъачIрай хъачI дирхьуну талай буру тIайламунил ххуллий, славяннал миллатру бухлаган бан ччисса Западрайн данди бавцIуну. Зул кулпатирттал ялун бивсса оьзру – му жунгу цачIусса къювур. Вихну буру жущара цачIу дух дан бюхъантIишиврийн Западрал мурдалсса ва оьхIалсса идеология, – увкунни Макарийл.

Сапижат МахIаммадра­су­ловал бувсунни цалла ккурандалул чялишсса вакилтурая ва вайннал дуллалисса даврия.  
Аьралитурал ниттихъал ва щахъаннил барчаллагь увкунни хьунабакьаву сакин дурминнахь.