Хъурдаккаврил байран КIундив

Дуккавривугу, спортравугу хьхьичIунсса Мунда Узданов цала буттащал ТIагьирдущал

[dropcap]М[/dropcap]айрал 8-нний КIундиннал шяравалу ляличIинура утта дурккун дия – ва кьини шикку дуллай бия Хъурдаккаврил байран. Гьашинусса Хъун хъузаланугу ия МахIабуттал арс Гарайхан МахIабуттаев.

[dropcap]М[/dropcap]ахъсса шиннардий КIун­диннал шяраву ва байран дувай лакрал цайми шяраваллавунияр чIалну – къурув уккан ччима цалчинсса хъарасрах ялугьлан икIайсса аьдатгу дакъанавхьур, вагу анжагъ шяраваллил жямат цал ххишалану цачIун батIинсса, кувннан кув ккаккан­сса байран хIисаврай щаллу дуллалисса аьдатгу дунавхьур, гила-тила бувкIми, бяхълай, кьарчI къабикIлансса куццуй гьава гъили хьуннингу бавцIуну.

ХьхьичIун ливчуминнан бартри

Гарайхан цалва уттининсса щалва оьрмулий зий ур шяраву ятту-гъаттараха. КIундив увну, буттал шяравува школагу къуртал бувну, аьралуннаву къуллугъ буван лавгун, зана хьуну ур. Ятту-гъаттараха зий ванал аьмну хъанай дур 45 шин. ЦIана Гарайхан ур СПК-лул гъаттарачIа. Гьарца шинал Хъурдаккаврил байран дуллалиманал харж буван вайннува булайссар гъаттарал хIайван.

Хъун хъузала Гарайхан ва шяраваллил хъунисри

[dropcap]Б[/dropcap]увну кулпат, ванал ва Зурмутлул дянив хьуну бур мукьа арс ва ца душ, оьрчIал оьрчIру.
Цивппагу, оьрчIругу, гъан-маччами, дустал ва щаллагу шяраваллил жяматгу, хъамалгу лагма лавгун дуллалисса ва даву хьуна лавайсса даражалий, цимирагу шинай щаллу дуллай, цIакь хьусса аьдатирттайну, сценарийлийну. Шадлугърал музыкалуцIун бавхIумур бутIа цилла гьурттушиннарайну чIюлу бувна лакрал балайчи Залиххал. Балайрду увкуна шяраваллил инсантуралгу. ЯлунчIин хъарас щунсса Кьуру лавсуна Хъунбуттаев Исламлул (цIа дурксса тамада, ведущий Тимур Хъунбуттаевлул ппу).

ЯлунчIин хъарас щунсса Кьуру ласласисса аьдат
щаллу дуллай

Цалла дуллалисса даврил чIарав бавцIусса, ка-кумаг був­сса гъан-маччаминнахь, шяраваллил жяматрахь дакIнийхтунусса барчаллагь тIий бур Гарайхан ва Зумрут.
Хъурдаккаврил байрандалийн архсса Архангельскалия бувкIун бия ХIусайннул – Гарайханнул арснал дусталгу. ЖучIанма бувкIсса оьрус миллатрал вакилтал хъинну рязину лавгунни, жулла тIабиаьтрая, жулва багьу-бизулия, аьдатирттая, кувннал кувннащалсса арардая хIайранну.