БатIул хьунни жуятува лакрал ва Дагъусттаннал ххаллилсса арс Сиражуттин Илиясов!

[dropcap]М[/dropcap]айрал 13-нний, оьрмулул 80 шинаву, дунияллия лавгунни Дагъусттаннал паччахIлугърал ва политикалул ишккакку, МахIаммадал арс Илиясов Сиражуттин.

Увссар Сиражуттин 1943 шинал декабрь зурул 5-нний Читтурдал шяраву. 1968 шинал Дагъус­ттаннал паччахIлугърал университетрал инженер-строительтал хIадур бувайсса факультетгу къуртал бувну, захIматрал оьр­му байбивхьуссар Нугъайнал райондалийсса «Червленые буруны» тIисса паччахIлугърал племзаводрай. Ва даврий ванал най бунува ккаккан бувссар цува ларайсса квалификациялул пишакар ушивугу, ххуйсса сакиншинначи ушивугу.

[dropcap]В[/dropcap]анал мудан гьунар ххину бартбигьайва хьхьичI бивхьусса масъалартту, «пульсрай ка дирхьуну тIиссакссагу», ялув авцIуну икIайва. 1973 шиная шийнай зий уссия «Дагсельстрой» трестрал хъунама инженерну, яла – Бетондалул заводрал директорну, 1984 шиная шийнай тIурчарив, – «Дагсельстрой» трестрал хъунаману. КутIасса чIумул му­тталий ванал ва предприятие хьхьичIунминнул ххуттайн гьаз дурссар, строительствалул отраслилул даву сантирай ва лябуккулий нани дувансса цIусса чаранну лявкъуну, тIайлабацIу буну ва дюрхъуну ттизаманнул технологияртту ишла дурну.

Даврил мухIлу-хIин ххуйну кIулсса, дуллалимур чIумуй дюрхъуну дувайсса профессионал хIисаврай 1986 шинал январь зуруй Сиражуттин Илиясов ДАССР-данул Агропромышленностьрал комитетрал хъунаманал хъиривману ивтун ур, вара шинал ноябрь зуруй МахIачкъала шагьрулул исполкомрал председательну увчIуну ур. Ванал каялувчинал гьунар, бюхъу-бажар личIинува яргну ялун ливчуну бур ва Дагъусттаннал Национал банкрал хъунаману зузисса чIумал.

Сиражуттин Илиясовлул республикалул агьалинал оьрму хьхьичIунмай шавриву хъунма­сса бутIа бивхьуссар Верховный Советрал Президиумрал членну, Халкьуннал Мажлисрал депутатну, ПаччахIлугърал Советрал членну зузисса ппурттувугу. Ванан паччахIлугъралгу лахъсса кьимат бивщуссар: ДАССР-данул Верховный Советрал ва ПаччахIлугърал Советрал грамотарттайну, Дусшиврул ордендалийну, «ЗахIматрал Лишан» ордендалийну. Банкрал системалуву хьун дур­сса хьхьичIуннайшивурттахлу лайкь хьуссар Аьрасатнал Банкрал ХIурматрал грамоталун ва «Аьрасатнал банкрал отличник» тIисса цIанин.

[dropcap]П[/dropcap]енсиялийн увккун махъгу ва цала кIулшивуртту, бюхъу, опыт агьалинан хайр-мюнпатну ишла буллай уссия. Дагъусттаннал БакIчиначIасса Хъуни­сриннал советрал хъунаманал хъиривчуну зий уссия. Ва ия гражданиннал кьянкьасса позиция бусса, оьрмугу, инсанталгу ххирасса, дакIнил сахаватсса инсан. ХьхьичIун урувгсса, ххаллил акъасса, инсантуран хъинмур буван чялиш увкнува­сса. Ванал хIурмат хъунмасса бия архIал зий бивкIминнал ва кIулцириннал дянив. Сиражу­ттин МахIаммадовичлул чанна­сса цIа личIантIиссар дагъус­ттанлувтурал дакIурдиву.


Меликов С.А., Аскандаров З.А., Аьбдулмуслимов А.М., МахIаммадов М.-С.Б., ХIасанов А.П., Левицкий Ю.А., Аьлиев Р.А., Мажонц М.Л., Оьмаров Н.М., АхIмадов С.С., Давдиев К.М., АьбдулмутIалибов Н.Ш.,ГъазимахIаммадов Р.К., Жяъпаров Р.Д., МахIмудов А.М., Телякавов М.П., Мирошкин С.Д., Умавов Ю.Д., МахIаммадов Ю.Г.


ХIукуматрал телеграмма

ХIурмат бусса Марис, Марат, Мираб, Динара! ДакI­нийхтунусса кьурчIишиву кIи­дачIлай ура, зул ппу Сиражу­ттин МахIаммадович дунияллия лагаврийн бувну. Сиражуттин МахIаммадовичлул цIаницIун бавхIуну бур Дагъусттаннал ва Аьрасатнал тарихраву хьусса агьамсса ишру, экономикалул ва социал къайгъурдал лябукку, хьхьичIуннайшивуртту. Сиражуттин МахIаммадовичлул дия ябацIанми хасиятру, бия камилсса, куртIсса аькьлу, бия даврил авадансса опыт, цIакьсса кIулшивуртту, ия профессионал. Дия даврийн дакI тIайлашиву. Республикалий хьусса ххуй чулийннайсса дахханашивурттал ца гьанулул ттарцI Сиражу­ттингур.
Зул ххаллилсса буттал аьпа абадлий личIантIиссар жул дакIурдиву. Ссавур дулуннав зухьхьун, зул кулпатирттахьхьун, ичIувацириннахьхьун.
ХIурматращал Архмур Восток ва Арктика хьхьичIунмай бувавриха зузисса Аьрасатнал федерациялул министр­нал цалчинма хъиривчу ХIажимахIаммад ХIусайнов

Ца яла хьхьичIунма чIарахчу

Лакрал райондалул администрациялул ва цинявппагу жяматирттал цIанияту дазу дакъасса пашманшиву кIидачIлай буру Марат, Марис, Мираб Илиясовхъахь, Динара ва Сулайман Маммаевхъахь, вайннал аьзизсса инсан, лакрал миллатралгу бюхттулсса арс Сиражуттин Илиясов ахиратрахьхьун лагаврийн бувну.
МахIаммадал арс Сиражу­ттин Илиясов Лакрал райондалул ца яла хьхьичIунма чIарахчувъя, аькьилсса маслихIатчия, гьарцагу агьамсса иширай чIаку чувъя. ТачIав хъамагукъаитантIиссар, абадлий личIантIиссар жул дакIурдиву мунаясса бусрав­сса ва хIурмат ххисса аьпа. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав!
Лакрал райондалул бакIчи
Юсуп МахIаммадов

АцIрахъул шиннардий хъунисса къуллугъир­ттай хIукуматраха, Дагъусттаннал халкьуннаха хъинну лайкьну къуллугъ буллай ивкIсса, чIярусса ххуй-ххуйсса давуртту дурсса бусравсса, ххаллил­сса лаккучу, жула аькьлукар, жула Илиясов Сиражуттин МахIаммадал арс жуятува лагаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай ура цахава лавхьхьу­сса ванал ххаллилсса оьрчIахь, гъан-маччаминнахь, ва кIулсса, ванайн барчаллагьрайсса агьулданухь. Чин эбратну цачIу оьр­му бувтсса аьзиз­сса кулпат, Марияннул, чIарав, винна хъинну ххирасса лакку аьрщарай хьусса вил гьав нурданул дуцIиннав!
ГьунчIукьатIрал ккурандалул чулуха
ХIажибутта ХIусайнов

Аьпалул чани ялу-ялун яргри хъанантIисса

Сиражуттин Илиясовлул республикалул банкрал система дюхъан дурссар. Аьрасатнал Банкрал хъуниминнал ва билаятрал банкирдаха зузиминнал дянив ванал хIурмат лахъну буссар. КуртIсса аькьлу, захIмат ххирашиву ва профессионализм ванал давриву ва оьрмулуву цIакьсса гьанулул чартту хьуссар. 1992 шинал ва Республикалул Национал банкрал хъунаману итаву тIайла дарцIуссар агьалинал оьр­мулуву, экономикалуву, политикалуву хъуни-хъунисса дахханашивур­тту хъанахъисса ч1умуйн. Базаллул экономикалул захIматсса тагьар дусса ппурттуву ванаща бювхъу­ссар коллектив, ягубувну, бувгьуну, Аьрасатнал Банкрал хьхьичIун лавсъсса мурадру бартбигьавриха гъирарай зузи буван. Ва давривусса хьхьичIуннайшивурттахлу 2013 шинал ванан дуллуссар кIицI лавгсса ведомстволул лараймур награда – «Аьрасатнал Банкрал отличник» тIисса цIа.
ДакIнийхтунусса захIмат­райну, даврил мухIлу-хIин ххуйну кIулшиврийну, чил миллатир­ттал хIурмат бушиврийну, ларайсса мяърипат душиврийну Сиражуттин МахIаммадовичлул лайкь бувссар коллективраву хIурматгу, сийгу. ЧIявусса ма­съалартту чулийн буккан буван багьлагьиний ванайн буккай­ссия. МаслихIат цIуххайссия. Ва ия кумагчи, чIарахацIу. Пенсиялийн лавгун махъгу ванал коллективращалсса дахIаву хIура-чIула ду­ккан къариртуна, маслихIатрал, кумаграл хъирив ваначIан бухху-букку буссия. Отделениялул коллективрал хIакьинусса кьинигу дурурччуну дуссар Сиражуттин МахIаммадовичлул цIакь дурсса аьдатру – давриха дакIнийхтуну, тIалавшинна кIулну зузаву, кувннал хIурмат кувннал бушиву, архIал зузиминнах аякьа душиву. Шинну наниссаксса укун­сса инсантурал тарихраву кьабивтсса аьпалул чани ялу-ялун яргри хъанантIисса, вайннал дурмунил кьиматгу гьазри хъанантIисса.
Сиражуттин МахIаммадович аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванал щалвагу авладрахь, гъан-маччацириннахь. Ялун нанисса никиран эбратну личIантIиссар тарихраву ванал марцIсса цIа.
Дагъусттаннал Национал банкрал отделениялул
коллектив

ЧIарав хьурдай учинсса дус

Ляхъан аннав чара инсан инсансса,
Инсаннал симансса,
щяйтIан бакъасса,
Ухьурча цув инсан, ва ур учинсса,
ЧIарав акъанугу хьурдай учинсса
ЦIийшиял ХIажимурад

Лавгунни! Лавгунни уттигу ца язисса дагъусттанлув, лакрал чул бищай кIану, Читтурдал Илиясхъал МахIаммадал ва Муъминнул арс Сиражуттин.
Сиражуттин тIисса цIа зумух ласайхтура, най дунура итта­лу загьир шайсса ххай буру, Нугъайнал чуллаяту, та Рутуллал дарардавун бияннинсса манзилданий, МахIаммадал арс Илиясов Сиражуттиннул цIа. Муксса машгьурсса ур ва щалвагу жула илданул дянив. ЦIа баяйхтува, чIявуссаннал угу-учайссия «жула Сиражуттин» куну. Ваная дансса цIардах луглангу личIисса чара бакъашиву чIалай дакъар, цанбакъарча, ва цIа цихлура цурдагу, цайминнахлугу цIакьну дарцIусса цIа дуну тIий.
Сиражуттин Илиясовлул бизлазисса ша бикIайва лав­сса, учайсса махъ куртIсса. Гьу­хъалла-Къурувсса ПартIу ПатIимал гьайкал, лакрал щархъал тарихрая бусласисса «Дагестан сквозь призму времени» тIисса багьа бищун къашайсса луттирду-энциклопедияртту ванал цIаницIун бавхIусса ххазинарттур. Сиражуттин Илиясов ия неххайх бивхьусса цIакьсса лакрал ламу, уссурвалсса дагъусттанлувтал хъиннува кувнначIан кув гъан буллалисса дусшиврул лишан.
Чув ци къуллугъирттай зий ивкIун унугу, цуксса бюхттулсса наградарттан лайкь хьуну унугу, жу, ванал дустал, тасттикь буллай буру гьарцагу цала бартбигьлагьисса ишираву ва ивкIшиву яхIлил ва намусрал инсан, цалла даврия тачIав пахру-ххара бакъасса, мюхтажнал чIарав ацIан чялишсса чув-адамина. Ванал цала аькьилшиву ккаккан дур­ссар гай ччанавккусса 90-ку шиннардий жула халкьуннайн лирксса захIматшивурттачIагу.
Увкуну бур ца аькьилнал: «Инсан аьтIий дунияллийн ля­хъай, амма га дунияллия лагайни циняв аьтIун къабикIай», – куну.
Сиражуттин, жул дус, вих лухччи-ссавра аьтIий дия ина махъва-махъсса ссапарданий вила буттал шяравун, Ла­ккуйн нанисса кьини, ина вила бу­ттачIан МахIаммадачIан, нитти­чIан МуъминнучIан, вила оьр­мулул аьзизсса ва язисса дус Ма­рияннучIан нанисса ппурттуву. Ина дунияллиятугу щинчIав кIу къабизанну лавгунна. ХIа­кьинугу вих хъанай ба­къару.Вищал Мусил-Гьанав – Марияннул щаращучIа, щябикIан къавхьунува ливчIуннухха тIий буру. Вил оьрмулул мяйцIалла шинал юбилейрай дусшиврул ва ххуйшиврул махъругу къалавхъунма ливчIуннухха тIий буру…
Ина кьариртунни дунияллий яргсса давуртту, дусшиврул къаларду, тарбиялул ва мяъ­рипатрал бувччусса нас­лу: Марат, Мираб, Марис, Динара, хIакинтуралгу хIакин – куяв Сулайман, уссур-ссуннал оьрчIру…
Бунагьирттал аьпа баннав вил, жул щакъаливхсса дус!

Муданмагу виха дуаьлийсса: Ссапарбаг Аьбдуллаев, Рапи Абакаров, Муслим Даххаев, Юсуп МахIаммадов, АьбдурахIман Адамов, Султан ЦIаххаев, Сайпуллагь Аьбдуразакьов, Жабир Абакаров, Руслан Башаев, АьвдурахIман Халилов, Артур Исрапилов, Сулайман АхIмадов, Альберт Аьлиметов, Умар Акубеков, ЦIаххуй Кьубатаев, Аьвдулхаликь Аьвдулхаликьов, Мурта Муртаев, Билал Оьмаров, Шалласу Шалласуев