«Кьурукьирттал балай»

[dropcap]М[/dropcap]айрал 5-нний Ккуллал райондалул Халкьуннал аслийсса центрданий хьунни патриот зумунусса балайрдал конкурс. Ва хас дурну дия дунияллийх цIа ларгсса «Кьурукьру» балайлул автор Расул ХIамзатовлул 100 шинан.

Ва журалул конкурсирттал жагьилтураву буттал кIанттухсса ччаву чантI учин дуллалиссар, дяъвилул цIараву виртталну жанну дуллусса жула ппухълуннал аьпа абад буллалиссар, хъирив нанисса никираву патриотизм загьир дуллалиссар.

Конкурсрай гьуртту хьунни 6 шиная 70 шинайн бияннинсса инсантал. Жюрирал конкурс дия кIидарчIуну – хъуними ва мюрщими балайчитал.
Хъуниминнаву 1-мур кIану бувгьунни Хъусращиял шяравасса Аьйшат ХIусайнаевал, 2-мур – Ккулатусса Умму Юсуповал, 3-мур – СунбатIлиясса ПатIимат МахIаммадовал.

Мюрщиминнал категориялий 1-мур кIану бувгьунни Цалчинмур ЦIувкIуллал шяравасса Мариян Мусаевал, 2-мур — КIилчинмур ЦIувкIуллал шяравасса Мариян Рамазановал, 3-мур кIану кIибавчIунни Вихьуллал шяравасса ХIабибат Исмяиловал ва ПатIимат Ма­хIаммадовал.

Финалистътуран дуллунни конкурсрал гьурттучитурал сертификатру, ххув хьуминнан — лауреатътурал дипломру.