Жанну дуллуми дакIнийн бивчунни

Гьарца шинал исват шай Ххувшаврил байрандалул кьадру ва хIурмат лакрал миллатрач1а хъиннува бюхттулсса бушиву. Дакъахьунссар Лакрал райондалий царагу шяравалу жяматрал цала каширдацIух ватандалухлу жанну дуллуминнансса гьайкаллу цIу дуккан къадурну лирчIсса. Байрандалул хьунин ми дуцай цин лархьхьусса тагьарданийн.

[dropcap]М[/dropcap]ахIачкъалалия був­ккун Лакрал дазуйн бухханнин чув­чIаврагу итталун къадагьай Ххувшаврил байрандалун хас дурсса я транспарантру, я ттугъру, я вирттаврал суратру. Ла­ккуйн буххавривун тIурча, асар хъанай дачай байрандалул макьу – ттугъру, транспарантру, вир­ттаврал суратру. Лакрал чIи­висса миллатрал дянива цайми миллатиртталнияр чIявусса чиваркI ватан дуруччингу лавгун, миннавасса бачIи дяъвилул майданная зана къавхьуну, миллатрал аьдад хIисав дурну, яла чIявусса Виртталгу бувккун буну тIий бухьунссар жучIара ватандалул ххуллий жанну дуллуминнал аьпагу, Ххувшаврил байрандалул сийгу бюхттулсса.

ЧIявусса илгу гьарца кIани-кIанттава бувкIун, бюхттул­сса даражалий шайссия Гъумук Ххувшаврил парад. ЦIана Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялуцIун бавхIуну, жула билаятрайсса тагьаргу хIисав дурну, ва базилух къадурнура диртунни. Амма лайкьсса даражалий дурунни Бюхттулсса Ххувшаврил цIаний жанну дуллуминнал аьпалул ххуллийсса митинг.

Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов шагьрурдая бувкIсса хъамаллуращал, райондалул администрациялул ва идарарттал зузалтращал, депутатътуращал Вирттаврал аллеялийх увккун, тIутIив дирхьунни гьарцагу Виричунал суратрачIа.

ДакIнийн бутанну, 2020 шинал Гъумучиял паркрал паччахI ххуллул чулийнмайсса чIирайн лахъан дурссия Хъун дяъвилий Виричунал цIуртти лавсъсса дагъусттанлувтурал суратру.
Шичча лавгуна Совет Союзрал ва Аьрасатнал Вирттавран хас бувсса чIирачIан, миккугу тIутIив дирхьуну, лавгуна Хъун дяъвилия зана къавхьуминнансса гьайкалданучIан. Микку тIутIал шалккагу бивхьуну, дайдирхьуна митинг.

Бюхттулсса Ххувшаврил агьамшиву кIицI лаглай, Юсуп МахIаммадовлул увкунни:
– Ва байрандалул цинявппагу аьрасатлувтал цачIунмай буллалиссар. ХIурмат бусса ветерантал, райондалул хъамал! ХIакьину жура 78-чин хьунадакьлай буру Бюхттулсса Ххувшаву. Жула буттахъал ва ттаттахъал Ххувшаву ларсъссар инсаниятрал тарихраву ца яла ­оьмур дяъвилий. Ххит дурссар фашизм. Бюхттулсса Ххувшаву ларсун 78 шин ларгун махъ жула билаят цIунилгу нацизмалийн данди бавцIуну, буручлай бур Аьрасатнал миллатрал мурадру, тархъаншиву ва цашиву. ХIурмат бусса ватанлувтал! Лайкьну букканну жувагу хъунмур никирал виричушиврун: дуруччинну яла язимур – 1945 шинал ларсъсса дакьаву ва тархъаншиву. ДакIнийхтуну чIа тIий ура зун цинявннан талихI ва дакьаву!

Митинграйн бавтIми барча бунни ДР-лул Халкьуннал Маж­лисрал депутат Марат Илия­­совлул, жяматийсса ишккакку МахIаммад Ссунгъуровлул, райондалул Ветерантурал советрал хъунама Сулайман ХIажиевлул, хасъсса аьралий операция нанисса кIанттая игьалаган увкIсса Юнус Апанниевлул, рувхIанийсса ишкка­ккултрал, Гъумучиял оьрчIал магьирлугърал школалий тарбия хъанахъиминнал.