Виричу яхъанай ивкIсса кIичIира

Ххувшаврил байрандалул хьхьичI кьини МахIачкъалалив Украиннаву аьралий иширттаву жан харж дурсса цIувкIрачу, сержант, Чувшиврул орденналун лайкь хьусса ХIажиев Асхад ялапар хъанай ивкIсса Щиназуллал кIичIиравусса къатрачIан тамансса агьлу бавтIун бия цIуницIа. Щалва кIичIира ятIул ттугъахь бия.

На чивчуссия кIира нюжмардул хьхьичI, чIаххув-чIарахнал, аьралий гьалмахтурал сипталийн бувну, Асхадлулгу, щинавун оькьлакьисса инсан ххассал уллай жан кьурван дурсса ванал уссу Исламлулгу цIарду дусса мармарчарил ула цIакь дуршиву.

[dropcap]М[/dropcap]айрал мяйннийрив бавтIун бия, шагьрулул администрациялул хIукмулийн бувну, Асхадлул цалалусса цIа ду­сса ула личIинугу цIакь дуван, ва дакIнийн утлатисса митинг дуван. Митинграл дайдихьу дуллалисса махъ лахълай, МахIачкъала шагьрулул Жяматийсса палаталул хъунама Аьбдулкьадиров Салимлул бувсуна спецоперациялуву жанну дуллусса вирттал яхъанай бивкIсса къатрай мармарчарил ултти цIакь дуллалисса акция дайдирхьушиву га кьини, Дагъусттаннал Бак1чи Сергей Меликовлул сипталийну. Барчаллагь увкуна виричусса арс тарбия увсса ниттихь. Мармарчарил улттуя ванацIун архIал пардав дуркьуна Асхадлул ниттил Саниятлул.

Ххуйсса программа хIадур дурну дия МахIачкъалаллал № 18 школалул дуклаки оьрчIал. Саният ХIажиевал, бавтIцириннахь арснал аьпа уттава буллалисса даврихлу барчаллагь тIий, кIицI лавгуна, аьралий пиша кьабити тIий цуппа маслихIат буллалийни, арснал цимилагу цихьва тикрал бувайсса бивкIшиву «чиваркIуннал буржри ватан дуруччаву, цу-унугу талангу аьркинссархха» тIисса махъру.

[dropcap]В[/dropcap]а, хъунама-чIивима личIи акъа, гьарманачIан гъан хъанай, хъямала багьлай бия барчаллагьрал мукъурттищал. Асхадлул инсаншиврия, ххуйшиврия бия хаварду. Мачча-гъанцириннал цIанияту барчаллагьрайсса ихтилат буллай, Саэд ХIажиевлул кIицI лавгуна чIаххув-чIарахми шагьрулул администрациялийнгу бувкшиву, Щиназуллал кIичIираваллин Асхад ХIажиевлул цIа дизара тIисса тавакъю буллай. Бувсуна Щиназуллал шяравасса ца кулпат бакъа ва шяраваллин цIасса кIичIираву яхъанай бакъашиву, чIаххув-чIарахнал ва мачча-гъаннал мурад дузрайн буккан буванхьуви тIисса умуд бушиву.