Инава куна,барачатсса шин хьуннав!

Жула Лакку билаятрай аьдатравун дагьсса, инттухуннай дай­сса Хъарас щаврил байран ца яла бусравмур ва сий думур байран дур, цанчирчан жула зунттал халкьуннал маэшат мудангу хъу-лухччинуятур бивкIсса, жува аьрщараллу бакI буккан буллай бивкIсса. Март-апрель зурдардий лакрал сайки цинярдагу щархъаву кIицI ларгунни ва байран.
Лахъа-хъунну кIицI ларгунни Хъарас щаврил байран Лакрал райондалийсса ЧIарттал шяравугу.

[dropcap]Ч[/dropcap]Iарттал гьашинусса Хъун хъузалану ия лакравугу, Дагъус­ттаннал халкьуннал дянивгу хъуннасса сий дусса 1-мур ранграл капитан, профессор, философиялул элмурдал доктор, Авгъаннал дяъвилул иширттал гьурттучи, аьра­лий гужирдал ветеран, Москавливсса Дагъусттаннал Культуралул центрданул вице-президент Аьлиев ХIажи Сулайманнул арс.
Гьарица дуллалисса давриву жаваблувсса ХIажи Сулайманович цала кулпатращал, агьлу-авладращал ччянива увкIун ия шяравун байрандалийн хIадуршинна дан. Буттал кIанттуя архну, Москавлив, ялапар хъанай унугу, ХIажи Сулайманович цуппа за лахIзалий арх къаувцун ур цала шяраваллия. Махъсса шиннардий ЧIарттал шяраву ванал дунни ххаллилсса къатри. Вай къатрал хьхьичIсса гьарта-гьарзасса хIаятраву тIивтIуну бия байрандалул ссупрагу. Байрандалул заллухъруннацIун даркьу­сса, дарусса, баргъ бивтсса кьинигу хьунни. Хъамал бургъия, гъарая бурувччуну бикIаншиврул, щалла хIаятрал ялтту бавхIуну бия чятир. ХIисавравун ларсун дия цинявппа хъамал бигьалагансса шартIру.
Бивзун бия хъуни къазанну, самоварду. ПуркIуралгу, шахьлахьисса нахIусса дукрардалгу кьанкь ппив хъанай дия щалла шяравух.
Мажлис байбихьлай, ихтилат бувна ХIажи Сулаймановичлул.

Цанма ххирасса ЧIарттал жяматран дунни барачат чIа тIутIисса дуаьрду. Миккува тапшур бунни кьуру ялунчIин хъарас щун уккантIисса МахIаммад Сулаймановлуйн.
– Сахаватлувсса вил канил хъарас щусса шингу, инава куна, барачатсса хьуншиврий щак ба­къар. Хъинну рязину ура ва кьуру вил канища ласаврий. Баргъ-гъарагъи даркьусса шин хьуннав, хъу-лухччи дюхъаннав. Жула аьрщарай барачат ликканнав, лак, чув бухьурчангу, цIуллуну битаннав, – увкунни МахIаммадлул кьуру кьамул буллай.
Хъирив ихтилатру бунни жяматрал вакилтурал.

Аьдатрайн бувну, ссупралух ккунукрал ва мечIал ххункIругу бувкуну, увккуна Хъузала хъарас щун, оьрмулул хъуниминнал дуруна дуаьрду.
Гьанна бивщуна Хъузалалгу, ялунчIин хъарас щун бакIрайн ларс­маналгу.
Шичча кIура бавну махъ байбивхьуна унгу-унгусса хъатIул мажлис. Мажлис бачин бувну ия шяраву бусравсса Кьурбанов ХIанапи.
ХIажи Сулаймановичлул кьини хъун дан Москавлия бувкIун бия Дагъусттаннал культуралул центрданул вакилтал ПатIима ХIаммадова ва Батуля Оьмарова.
Мажлисрал сий гьаз дунни Къачул душру ПатIимал ва Мааьзатлул дурцуну бувкIсса Бархъаллал ансамбльданул. ХIаятраву кка­ккиялун дирхьуну дия Бархъаллал усттар­­турал дурсса тIахIунтту.

Центрданул чулуха ХIажи Сулайманович барча уллалисса ча­гъар бувккунни Батуля Оьмаровал. Чагъардануву кIицI лавгун бия оьрмулул ва захIматрал ххуллий ХIажи Сулаймановичлул дур­сса лайкьшивуртту.
ХIажи Сулайманович лахъа-хъун уллалисса, ванахь барчаллагь тIутIисса ихтилат бувна шяраву дуллалисса гьарицагу мероприятиялул чIарав ацIайсса, жяматрангу бусравсса Жамал МахIаммадовлулгу.

[dropcap]Б[/dropcap]айрандалул лагрулий хьунни хъуниминнал ва мюрщиминнал дянивсса спортрал бяст-ччаллу: ттуплий буккаву, лечаву, тIанкI учаву, пут личаву, ка дишаву, турникIрайн гьаз шаву. Вай бяст-ччаллу ляличIинува ххирар мюрщи оьрчIан. Бяст-ччаллаву ххув хьуминнан ххуйсса бахшишру дулайшиву кIулну, гьуртту хьун бувкIун бия шагьрурдаясса оьрчIругу. Спортрал тIуркIурдал сакиншинначину ва хъунама судияну гьарица шинах уккай ЧIарттал школалул директор Макьсуд Кьадиров. Бахшишру дуллай, оьрчIру ххари буллай ия цува Хъузала.
Оьрмулул шиннах къаурув­гун, кьинибархан, гьарица хъа­маличуначIан гъан хъанай, къулагъас дуллай, ччаннай авцIуну ия ХIажи Сулайманович.
КIюрххия кьунниялнийн ссупралиягу, тяхъашивриягу щакъалиххавай, ппив хьун ччай бакъая хъамал ва щарнил жямат. Ахирданий, цала байран хъунна дан бувкIсса хъамаллурахь, шану къалавхъун, дукрарду хIадур дуллай бивкIминнахь, ххуйсса балайрдайну ва къавтIавурттайну мажлис чIюлу бувминнахь дакIнийхтунусса барчаллагь тIутIисса ихтилат бувна мажлисрал залуннал – Хъун хъузалал.

Андриана Аьбдуллаева
Имара Саидова