Мурхьгу бувгьунни, арсгу хъуна унни, къаттагу бунни

[dropcap]Ч[/dropcap]увнал бугьан аьркин­ссар мурхь, хъуна уван аьркинссар арс, буван аьркинссар къатта тIисса, дунияллийн адаминану лявхъунавхьур, яхI буну, захIмат буллай къуццу т1ун аьркиншиву цал ххишалану тасттикь буллалисса махъру къачанну баяй жунма. Вай махъру ххуйну бавкьуну чIалай бур Шахьуйннал шяравасса Аьлиев Адам Аьлиллул арснацIун. Вай гьантрай ванал кIицI ларгунни 75 шинал юбилей.

Бусравсса хъуначу, цала шяравугу, райондалийгу, республикалийгу чIявучин кIулсса Аьлиев Адамлул цал ххишалану биттур бувунни кIицI лавгсса цалва инсаншиврул ва чувшиврул бурж. ВайннуцIун бувунни шяравун ламугу, ххуллугу.
Адам барча уван, ваначIан­сса цалва хIурмат ккаккан буван ва кьини цачIун бавтIми, ца зумату кунма, буслай бия ванал уттинин оьрмулуву дурсса хъин-хъинсса давурттая. Юбилейрай ихтилатру буллалими кIицI лаглай бия Автоххуллурдал техникумраву цимигу шинай бувсса захIматрайну, личIи-личIисса журардал пишакартал хIадур бавриву ванал бивхьусса хъунмасса захIмат. Оьрмулул иялчу, бусравсса хъуначу Адам Аьлиевич цIанагу, шяраваллил Жяматийсса советрал бакIчину, даврил кIулшивугу, шяравалу ххирашивугу ишла дуллай, жагьилминнащал хъачIрай хъачI дирхьуну, щаллу буллай ур щарнийн багьайсса личIи-личIисса масъалартту.

Юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру Адам Аьлиевичлун цIуллусса лахъисса оьрмулул шинну, оьрмулиясса ххаришиву, оьрчIаясса неъмат.
Ванащал бувсса чIиви-хъунсса ихтилат булунну кказитрал хъиривсса номердая­сса цанний.