Лавайсса даражалул пишакаргу, уздансса хъамитайпагу

Шин ларгунни жула дянива ххаллилсса хъамитайпа, миллатрал хIакьсса патриот, ТтурчIиял шяравасса Хъунбуттал ва Аьйшал душ Акаева Ульяна личIи хьуну.

Ульяна бия итххявхсса, цила даву ххуйну кIулсса профе­ссионал, лавайсса интеллигент. ХIадурсса бия мюхтажнан ка-кумаг бан. Гьарца ишираву тIайлашиву ччисса, даччин дакъа цума-ухьурчангу хъунаманахь сивсуну махъ учин кIулсса бикIайва. Цумур-духьурчангу, цила бакIрайн ларсъcса даву дузрайн дуккан къадурну бигьакъалагайва. ХIайп, циксса хияллу, мурадру барткъалавгунма, дязаннив ливчIхьунссар.

Ульяна бувну бур 1955 шинал ЦIуссалакрал райондалий­сса ЦIуссалакрал шяраву.
– Кулпатраву Ульяна чIанма-чIивимур бивкIнугу, ванил хъун­ма-хъунмунил куннасса хъар лахъайва. Шанма ссу ва мукьа уссу бия жул. Жула ужагъир­ттай, кулпатирттаву ссал-бунугу ялув буруккин багьсса чIумал, Ульянал, пикри мабару, мунилсса на байссар куну, рахIат буккан байвав. Жун кIулссия Ульянал гьарца ишираву ххуллу лякъинтIишиву. Аьркинну буруча, нанира куну, жу циняв ца ссупралухун батIайва», – тIий, буслай бур ванил хъунмур ссу Уди.
Ульянал хьхьичIунсса хIа­силлащал къуртал бувну бур Дагъусттаннал паччахIлугърал университет. Шивугу ва бивкIун бур ца яла итталумур студент душну, группалул старостану, альпинизмалул спортрал мастерну. Дуккаву къуртал дурну махъ зий бивкIун бур ЦIуссачIурттащиял школалий физикалул учительну.
Учительну зузиссаксса хIа­ллайгу коллегахъал ва дуклаки оьрчIал дянив бусравну ва ххирану бивкIун бур.

Тамансса шиннардий Ульяна каялувшиву дуллай буссия райондалул комсомол организациялий. Шиккугу ва жагьил­сса никиран насихIатчи ва дакI тIайласса дус бия. Райкомрал инструкторну зузисса чIумалгу Ульяна, инсантуран цищава шайсса кумагру буллай, ххуй-ххуйсса иширттайну дакIний ливчIун бур.
Ульянал хъунмасса гьунар бия журналистикалул давривугу. Цила бюхъугу, даражагу кка­ккан бувссар ванил «Заманалул чIу» тIисса райондалул кказитрал редакторну зузисса чIумалгу. Муния махъгу цуппа зузисса жаваблувсса къуллугъирттайгу исват бувссар ванил цилва пагьму-гьунар.

1999 шиналгу, ЦIуссалакрал райондалийн кьини дурксса гай яла захIматми гьантрайгу, нигь-ццах дакъа, ванил чIалачIи дур­ссар цила чувшиву. Дагъусттаннал аьрщарайн ххявхсса чапхунчитал ххит баврицIун дархIусса юбилейран хасну Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул Ульяна Акаеван дуллуссар «За отвагу» тIисса медаль.
Махъсса шиннардий Ульяна зий буссия шагьрулул Кировлул райондалул администрациялул управлениялул даврий. Ва бия, буниялагу, гьарца ишираву тIайлану къуццу бан, даву сантирайн руртун дуван кIулсса пишакар, дакI-аьмал авадансса инсан.
ХIакьинусса кьини ва дакI­нийн бутай ва ванил цIа бусраврай зумух ласай архIал зий бивкIминнал ва райондалул жяматрал.