Шаввал зуруйгу хъинмуния

Зумаритавал барз къуртал хьусса кьини, бусурманнал календарьданийн бувну, байбихьлай бур Шаввал барз.

Ва зуруйгу ряхва гьантлий­сса зума дургьуну хъинссар тIар. Кувннил хъирив кув низамрай ряхва гьантлийсса зума дугьарча хъинссар тIар, личIи-личIину ца-ца кьини дугьлангу бучIиссар тIар. Рамазан зуруй зума лях лирчIминнангу шаввал зуруй хъирив лахъарча хъин­ссар тIар. МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) увкуну бур : «Рамазан зуруй ва Шаввал зурул ряхва гьантлий зума дургьума оьрмулухун зума дургьуну ивкIманаха лащантIиссар» (Муслим, Абу Давуд, Нисаи).