Интнил призыврал масъалартту

Апрель зурул 7-нний Хасавюрт шагьрулул, Хасавюртуллал ва ЦIуссалакрал районнал дянивсса аьралий комиссариатрай хьунни интнил призыврал кампаниялул масъаларттан хас дурсса батIаву.

[dropcap]Ш[/dropcap]икку гьуртту хьунни ЦIу­ссалакрал райондалул бакI­чинан кIанайсса Сулайман Рамазанов ва ванал хъиривчу Макьсуд ХIамидов.
Апрель зурул 1-нний дайдирхьуссар интнил призыврал кампаниялул даву.

[dropcap]В[/dropcap]ания буслай, кIицI лаглай бур аьралуннаву къуллугъ бан буцлацисса жагьилтал СВО нанисса кIанттурдайн ва Аьрасатнал цIусса регионнайн къагьан бантIишиву.
Заседаниялий мукунма сукку бунни призыврал кампаниялул даву дачин даврихун бахчилачисса масъалартту. КIицI лавгунни, призывниктал кка­ккан дурсса адресрай ялапар хъанай бакъахьурчан, полициялул кумаграйхчIин хъирив бизансса чаранну лякъин багьлагьишиву.
ЦIуссалакрал райондалия интнил призыврай аьралуннаву къуллугъ бан гьантIий бур 40-50-нийн бивсса жагьилтал.