Жяматийсса ифтар Хъусращиял шяраву

Ларгсса алхIаткьини Алик Гъазиевлул цIанийсса Хъусращиял спортзалдануву хьунни жяматрал цачIусса ифтар. Ва хъанай дур Хъусращиял шяраваллил цалчин цачIу дурсса ифтар.

[dropcap]В[/dropcap]анил сиптачину ия шяраваллил бакIчи Арсен Алларазуев. Мукунна чялишсса гьурттушинна дурну дур Ккуллал райондалул имамтуралгу. Ифтарданийн увкIун ия 150 инсан.

Рамазан зурул барачатшиврия ва жяматрал цачIу зума итадакьаврил барачатрая ихтилатру бунни Ккуллал райондалул имам МухIаммад-Маннар Бариевлул, Хъусращиял шяраваллил имам АьбдурахIман Муртузалиевлул. Имамтурал дурккунни дуаьртту, шяраваллий барчат ликканнав, дунияллий дакьаву цIакь хьуннав, хIакьину хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанахъисса шяравучутал сагъ-саламатну зана хьуннав тIий, Аллагьнайн лабизлай.

Жяматрал дянив духлай бия бахшишругу. Агьали рувхIанийну тарбия баврил ххул­лий дуллалисса давурттахлу МухIаммад-Маннар Бариевлул Арсен Алларазуевлун буллунни Барчаллагьрал чагъар.