Барчаллагьрай буру

«Иш мукун багьуна, ттул гъансса инсаннал ккарччул къюву дайдирхьуна бигьалагай кьини, цурдагу жува цамур шагьрулийн бувкIсса чIумал. Чун гьанссарив, ци банссарив къакIулсса жухь кIанттул инсантурал бувсуна чув буссарив стоматологиялул клиника. Жу кьамул бунну терапевт-хирург ХIажиев Пагьабутта Багъданнул арснал. Ххаллилсса, цала даву ххуйну кIулсса пишакар ия. Къювугу лагь дурну, ттиния тиннай ци дантIиссарив маслихIатгу бувна. ДакI хъинсса, ка сававсса хIакин ия.
ХIурмат бусса Пагьабутта Багъданович!
ДакIнихтунусса барчаллагь вин цIими бушиврухлу, инсаншиврухлу.
С. Карбовец, М. Загородняя, Аьрасатнал Журналистурал союзрал член


Вана укунсса, хIакиннахь барчаллагь тIисса, чагъар бувкIун бур Сочи шагьрулийсса Пагьабутта зузисса стоматологиялул поликлиникалийн тиккун тIайла бавцIусса хъамитайпалия.
Ккурккуллал шяравасса хIакинная ванил чивчумур тасттикь буллай, учин ччива Пагьабутта мяйжаннугу ххуй­сса хIакин ушиву. Ккурккуллал школагу экстерну къуртал бувну, ва увхссия Дагъусттаннал медициналул университетравун. Ва къуртал байхту, Сочилийн лавгуна зун. Зий хъунма хIал къавхьунугу, ва кIулну ур ххуйсса хIакин хIисаврай. Пагьабуттан 25 шин дур.
Уттиния тихунмайгу ваная рязисса клиентътал цикссагу бикIаншиврий щак бакъар. Цала даву ххуйну кIулшивруцIун, ва ур аьчухсса, дакI хъинсса жагьил. ЧIа тIий буру Пагьабуттан оьрмулулгу, захIматралгу ххуллий тIайлабацIуртту ва хьхьичIуннайшивуртту.