ЦIусса шинацIунсса цIусса умудру

Гьарцагу цIусса шин ялун дирсса чIумал, жува цинявнналагу умудру бишару цIусса шинаву жула дакIнийсса мурадру бартлаганссар тIисса.
Жул редакциялулгу сакин хьуну дур агьалинахь цIухху-ккакку буллалисса, миннал дакIниймуних вичIи дихьлахьисса ва ми «Илчилул» буккултрахьгу аьч буллалисса аьдат.

Камил Давдиев, Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал председательнал хъиривчу:
– Шин захIматсса дия. Жула хIукуматран Донбасс тархъан баву мурадрайсса хасъсса аьралий операция баян буллалисса хIукму кьамул бан багьунни. Вай иширттал щавщи гьарцагу аьрасатлувнайн бивунни. Жула республикалийгу чIявусса кулпатру ва операциялуву гьуртту хъанахъисса цала арсурваврая, уссурваврая, ласурваврая вас-ццахлий бур. Цуксса хIайпнугу, чIявуссаннал жанну дуллунни тай иширттаву. Жула буржри вайннал кулпатирттаха аякьа дан, чIарав бацIан. Мукунма операциялуву гьуртту хъанахъиминнан кумаг бан. Вай иширттая гъалгъа тIутIини, ттун яла-яла кIицI лаган ччива захIматсса тагьарданий цинявппагу аьрасатлувтал, миннавух дагъусттанлувталгу, цачIун шаву, лагма лагаву, цала патриотизм ва къучагъшиву ккаккан даву. Ва жула тIайлабацIулул дайдихьур: цинярдагу захIматшивурттугу дурхIуну, хъиннува савсуну буккантIиссару жува ва тагьарданува.
ЗахIматшивурттах къабурувгун, республикалул экономикалул даража гьаз баву мурадрай зий бивкIру. Республикалул бюджет 22 миллиардрал лахъ хьуссар. Вай арцу национал проектру щаллу дан ишла дарду. Жула республика хьхьичIуннай най дур, экономикалул потенциал ххишала хъанай бур.
Жула фракциялия тIурча, депутатътурал ккал хIисавравун ларсун, Халкьуннал Мажлисраву дакъа­ссагу, республикалул депутатътурал корпусравугу кIилчинмур хъанай дур. Мунилгу жуя ххишаласса тIалавшинна дуллалиссар, жул жаваблувшинна хъунна хъанахъиссар.
Билаятрай баян бувсса мобилизация жула хIал ххал бансса ишну хьунни. Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилия шинмай жучIава укунсса иш къавхьу­ссия. Халкьуннал Мажлисраву жу зузи дарду мобилизациялул бувминнансса ва миннал кулпатирттан­сса «Горячая линия». Депутатътал шагьрурдай, районнай, мобилизациялул масъала щаллу бан, военкоматирттан кумаг буллай бивкIссар. Хьунабакьлай бивкIссар мобилизациялул бувминнащал. Мукунма жу национал проектру дузал даврил ялувгу личIлулну бавцIуну бивкIру. Хъуннасса къулагъасрайн лавсун буссияв туризмалул масъала.
ЦIусса шингу бигьасса къади­кIанссар. Жура ми захIмат­шивуртту духIантIиссар. 2023 шинал экономика гьаз хьуншиврийн щак тIий акъара. МуницIун бавхIуну, социал масъаларттугу щаллу бан бюхъантIиссар.
Дагъусттанлувтуран чIа тIий ура кьянкьашиву, цашиву. ЦачIу бухьурча, жущава цинявппагу мурадру бартбигьин хьунтIиссар.

Эльвира Башанаева, художник-модельер:
– Жуятура ларгсса шин бигьа­сса дакъая. Гьарица кьинисса чIиви-хъунисса къайгъурдал жунма хъамабитан бувну бур ва дунияллий­сса жулва агьаммур мурад. Гьарица инсаннал цала бияла ва цала буржру буссар ва дунияллий. Жува баххана хьун, лагма-ялттуми ва лагма-ялттумур даххана дан, жула дакIнил, гьарица зумату бувксса мукъул бияла хъунмассар. ЦIусса шинаву ттун чIа учин ччива жунма цинявннан чантI учаву, зат бувчIаву, хъиншиву, дакIнил ва ниятирттал марцIшиву. Агана жунма лахьхьирча мурхьру бизлан, муний ххярхсса ахъулсса жура къадукан тIий дунура, жула наслулун дучIи лякъиншиву кIулну, му чIумалли жущава хьхьичIунсса, камилсса обществолул гьану бизан хьунтIисса. Агана инсан хъиривсса никирттая пикрилий хъиншивуртту дуллай ухьурча, ва дунияллий алжан ляхъан бан хьунтIишиврийн умуд буссар.
Цинявннан хъиншивуртту чIа тIий бура.
Сант дагьну дунура, барчаллагь учин ччай бура ттула нитти-буттахь ттунма оьрму буллусса, ттула цIаний цала чIунгу, гужгу, цIуллушивугу харж дурсса. Барчаллагь тIий бура ттухра дурсса аякьалух, къулагъа­срах, ттунна дуллусса тарбиялух, барчаллагь ссавурданух ва ялтту бучIан кIулшиврух.
На дуаь дуллай бура дунияллий мискиншиву духлаганнав, барачат, буллугъшиву ликканнав, инсантал талихI-тирхханнарай битаннав, миннаву ччаву ххи даннав, къанихшиву духлаганнав тIий. Цинявппагу инсантуран цIуллушиву дулуннав, дунияллул неъматру тIитIиннав. ТачIав Заннал измулува къабукканнав. На лабизлай бура Заннайн аьрщарайсса гьарицагу рухI дусса затран кIулши дула тIий. Амин.

Разита Мусаева, Дунияллул халкьуннал дянивсса исламрал бизнесрал ассоциациялул хъунаманал советник:
– Ларгсса шин, ттущара дан бювхъусса давурттал хIисав-сан дулларча, лябукку бусса, тIайлабацIусса шин хьунни. Нава лавсун нанисса ххуллий ттуща чIярусса жяматий­сса давуртту ва ихIсандалул акциярду дан бювхъунни. Бювхъунни чIявусса ттула кумаг аьркин багьсса инсантуран кумаг бувну, миннал дакIру рахIат дуккан дан.
На дурмунин ва дуллалимунингу лайкьсса кьимат бивщунни. Жула республикалун, ванил халкьуннан буллалисса кумаграхлу ва цаймигу мюнпатсса давурттахлу «Дагъусттан» Москавуллал культуралул центрданул ттун дуллунни «За верность Дагестану» медаль. Ва дакъассагу, чIярусса шиннардий дуллалисса жяматийсса ва ихIсандалул давурттахлу на лайкь хьура цамургу наградалун – «Синий платочек» тIисса дунияллул халкьуннал дянивсса премиялун.
Хъунасса Заннай щукрулий бура ттухьхьунна кумаг аьркиннал чIарав бацIансса каши-кьудрат дуллуну тIий.
Ялагу кIицI лагавияв, нава ПаччахIлугърал Думалул депутат Ризван Кьурбановлул кумагчину бивтшиву. Мукунма ттуйн тапшур бунни «Аьрасатнал нинухъру» су­ккушиннарал председательнал хъиривчунал ва Дагъусттаннал «Бизнесрал хъами» тIисса организациялул председательнал хъиривчунал къуллугъру.
ХIарачат банна вай къуллугъирттайгу инсантуран ттущава шайсса кумагру бан.
Инсаннан кумаг баву – му ттул пиша бур, ттул дакIнил ларсъсса даву дур. Аллагьнайн лабизлай бура щинчIав щилчIав кумаг аьркин къабагьаннав тIий. ЦIусса шинаву дуниял паракьат хьуннав, биту-ххитулул, ттявх-шявхлил чIурду бухлаганнав. Украиннавусса жула оьрчIру цIуллуну, сагъну цала кулпатирттавун зана хьуннав.
Дагъусттаннал агьлу-авладрай барачат ликканнав. ДакIнин ччимур дан бюхълай личIаннав, каши-кьудрат ххи даннав.

ПатIимат Аьбдуллаева (Фатима Лакия), шаэр-балайчи:
– Ттул оьрмулуву 2022 шин анаварсса бущилий ларгунни.
Гьарца кьини дуллалисса давуртту чIярусса дия. Хъинну рязину бура ва Аллагьнайн щукрулий бура ттула дакIнийсса мурад бартлавгун тIий.
Ноябрь зуруй Москавлив ттул концерт хьунни. Ттула аьзизсса миллатрал вакилтал ттул чIарав ххуйну бавцIуну, на ххари бунна.
Концертрай «Дагъусттан» Мос­кавуллал культуралул центрданул президент Арсен Буйдалаевич ХIусайновлул ттун ххаллилсса бахшиш дунни – дуллунни «За верность Дагестану» тIисса медаль.

Сант ишла дурну, хъунмасса барчаллагь учин ччива лакрал дуллалисса цинярдагу мероприятиярттал чIарав бацIайсса Разита Мусаевахь. Ттул чIаравгу ва ххуйну бавцIунни. Оьрмулуву укунсса инсантал хьунабакьаву – мугу ттунма хъунмасса бахтти хьушиврун ккалли бара.
Ххуйну дакIний личIансса хьунни И.М. Сеченовлул цIа­нийсса Медициналул академиялул студентътуращалсса хьунабакьаву. Медициналул ххуллий дурсса хьхьичIуннайшивурттахлу жу дуллай буссияв академиялул студентътуран наградартту.
ЧIярусса ххуйсса мероприятияртту хьунни Москавлив нава гьуртту хьусса: «Дагъусттаннал цашиврул кьини», «Лакку мазрал кьинирду Москавлив», Амир Амаевлул юбилейран хас дурсса вечер.
Барчаллагь цинявннан. Нава ххиранан, ттунма ххиранан.
Гьарца инсаннахьхьун цанна ххирасса давриха зунсса, цала дакIниймур бартбигьлансса цIуллушивугу, гьавасгу, каши-кьудратгу дулуннав ххирасса Заннал!

Жанна Кьурбанова, Дагъусттаннал искусстволул лайкь хьусса зузала:
– Ларгсса 2022 шин бигьа­сса дакъая. Украиннаву буллали­сса хасъсса аьралий операциялуву чIявусса жула арантурал жанну дуллунни. Миннал кулпатирттахьхьун ялун дирсса кьурчIишиву духIансса ссавур дулуннав Аллагьнал тIий бура. Цуксса захIматсса дунугу, жуяра ларгсса шинал жула оьрмулуву цила кIану бугьантIиссар. Ххуймур хъирив къананисса оьккимур къабикIайссар. Хьунадаркьусса захIматшивуртталгу жува кьянкьа-кьурчIи бувссару. ХIисав дарча, хьхьичIми шиннугу дакъаяхха бигьасса. ЧIявусса инсантал вирусралгу кьатI бунни. Ци чулийгу, дакI ххари данссагу ишру хьунни.
ЦIусса шинаву хъуниминнан хъинмур дакIнийн багьаннав, дяъвилул чIу бухлаганнав, дуниял паракьат хьуннав.
Лакран, Дагъусттаннал халкьуннан цIуллушиву, ххаришиву, хъиншиву чIа учин ччива. Хъинмур ялун бияннав, оьмур ялату гьаннав.

Алексей ХIажиев, авиациялул мюхчаншиврул къуллугърал инспектор:
Шинал дайлитIулий,
иминсса хьхьуну,
Куклуну зизлай бур кIукIлу пиягьру,
Итталух занай дур,
дастта дархIуну,
Барткъалавг хияллал
лахъи сияхIру.

Кьинилун ца ритлай,
гьантлул барз канай,
Рузламалул чIапIив духраларгунни,
Цилла кьаралданий дуниял гьанай
Щаллу-ккурккисса шин
ккуру ларгунни.

Дунъяллун ца шинал
хIисав-сан цири –
Аьламрал хIавзливун
бувтусса ца кIунтI!
Ва жулва оьрмугу мува лахIзари
Щаращуя ца ххув,
тIутIуя ца ссунтI.

Гьанай дур дуниял,
лаглай дур шинну,
Ца чулийн кIу дуллай
оьрмулул цилцин.
Амма бюхълай бакъар
дуван хIакьину
Лавгмур оьрмулул ккал,
ливчIмунил дуцин.

Кьинирдал ца кьини
бяличIан банссар
ЧIиви лахIзалийсса
оьрмулул балай,
Панасса дуниял гьанай личIанссар,
Халкьуннал кьадарду
нигьирттах гьаллай.

Зизлай бур пиягьру,
багьлай бур кIунтIру,
Оьрмулул чIюнналий
кюрщантру дичлай –
Ччиссаннуя ппайрду,
тIутIая ссунтIру,
Щаращая ххуврду
къавкунма личIлай.

2023-ку шинал лакран чIа учин ччива: жулва ниттил маз хъама­къабитлай, маз лахьхьаву ва кIулшиву куртI даву аьдатравун дагьаннав. Миллатрай аргъ дизаннав.


Щамххала Алхасов, Ккуллал шяраваллил поселениелул каялувчи:
– Жуятура ларгсса шинаву Ккуллал шяраву дуван бювхъунни ххуйсса давуртту. ЦIу буккан барду шяравусса ххуллурду, дузал барду агьали бигьалаглансса кIанттурду, лахъа-хъунну кIицI лагарду ялун нанисса никирахь Виричу Халид Мурачуевлул къучагъшиврия бусласисса аьпалул давурттив, цIу дуккан дарду шяраву магьирлугърал къатри.
ЦIусса шинаву чIа тIий ура ххирасса Ккуллал райондалул жяматран цIакьсса цIуллушиву, талихI, тирхханну, яла-яла дуниял паракьат шаву!

Жамалуттин Оьмариев, УНО-рал каялувчи:
– Ларгсса шинал райондалул щархъавасса оьрчIру, ххуй­сса ккаккиярттащал райондалул школарттугу къуртал бувну, дуклан бувххунни. Хъинну лавайсса даражалий бартдигьарду ЕГЭ-лул давуртту. Ябуван бювхъунни хьхьичI шиннардий щуруйсса районналийсса школартту, амма, цуксса кьурчIинугу, чан хъанай бур щархъавусса школарттай дуклаки оьрчIру. Ччива цIусса шинаву гьарза хъанай дуклаки оьрчIру, ччива зана хъанай буттахъал аьрщарайн зун ва ялапар хъанан жагьилсса пишакартал – вайннавух жагьилсса учительталгу.ЧIа тIий ура райондалул агьалинан цIакьсса цIуллушиву, мурадру бартлагаву!

Александр Маммаев, АПК-лул каялувчи:

– Ларгсса шинаву, циняв ца хьуну, шадлугърал даражалий, лахъа-хъунну тIайла дуккарду хъамаритавал хьусса Ризкьичинал кьини. Хъинну саргъунну, лавайсса даражалий тIайла дуккарду къутанная зунттавун ва ссуттихунмай даэрдайнмай ятту ва ризкьи куч буллалисса давурттив.
Ялун нанисса шинаву ччива чIяру хъанай жула зунттал райондалий – ризкьичитурал райондалий, цивппа заллусса КФХ-рду ва цаймигу журалул шяраваллил хозяйстварду. Ччива райондалул агьалинал ахIвал лахъ хьуну, миннан къулайшивуртту хъанай. Бувцуну ччива райондалийн ва мурадрай газ. ЦIусса шинаву чIа тIий ура жула зунттал захIматкашнан цIуллушиву, буллугъшиву, буллалисса захIмат бакIуйн буккаву, дарусса ссав, дуниял паракьатну личIаву!

Гъази Оьмаров, райондалул депутатътурал мажлисрал председатель:

– Жуятура нанисса шинаву Аьрасатнал Федерациялул БакIчи Владимир Путиннул хIукмулийну сукку дунни Украиннал аьрщарай нацизм духлаган даву мурадрайсса ва Донецкаллал ва Луганскаллал уссур­валсса миллатрал чIарав бацIлацIисса СВО-рал давурттив. Тиккун аьрайн лавгсса вирттал цинявппагу цIуллуну-сагъну, дакIру ххарину зана хьуннав тIий ура, цала мурадругу бартбивгьуну.Та жула аьрщарайнияр тийх хьуну хъинсса дяъвилулгу ахир ччяни хьуннав.
Райондалул агьалинан чIа тIий ура цIуллушиву, талихI, тирхханну, миннал ялапар шаврил даража, ахIвал-хIал лахъ хьуннав, ужагърай барачат бишиннав гьарцанналгу. ЦIу лаглай, агьали чIяву хъанай ля­къиннав жула зунттал щархъаву!

Оьмариева Рамела, райондалул МФЦ-лул каялувчи:

– Ларгсса шин ттун дакIний личIанссар нава ва жаваблув­сса даврий битаврийну. Ттущава шайсса хIарачатрай бура ва уттиния тийнмайгу шайсса хIарачат булланна райондалул агьалинал мурадру лавайсса даражалий бартбигьлан.
ЦIусса шинаву райондалул агьалинан чIа тIий бура цIуллушиву, гьарцаннал ужагърай барачат, буллугъшиву, дарусса ссав. Ччива бувцуну жула зунттал щархъавун газ, тIивтIуну ччива райондалий жагьилми мюнпатсса давурттаха зунсса зузи кIанттурду.

Аьлиев Асланбаг, казначействалул каялувчи:

– Лавайсса даражалий тIайла дуккарду шанна шинай цал ххал дигьайсса пишакартурал аттестация. Жул идаралул пишакартал бюхъайсса хIарачат буллай бур багьайсса даражалий агьалинал мурадру бартбигьлан. ЖучIа зузисса пишакартал лайкь хьунни республикалул лагрулийсса бахшиширттан.
ЦIусса шинаву чIа тIий ура райондалул агьалинан цIакьсса цIуллушиву, талихI, тирхханну.

Щамхалов Гьарун, чIярусса шиннардий Ккуллал райондалул азарханалий зузисса хIа­кин:

– Ларгсса шин дакIний лирчIунни жула щархъаву медициналул даража лахъ хъанахъисса шинну. ТIитIин бювхъунни агьалинал цIуллушиврул ялув бацIансса цIусса ФАП-ру. Мукунна, азарханалул медициналул зузалтрал хIарачатрайну, ппив хьун къаритарду оьхIалсса коронавирусрал инфекция.
Райондалул агьалинахь ттула чулуха тавакъю бавияв, ядувара зула цIуллу-сагъшиву, къашайшиву оьнивун дагьаннин къабавцIуну, чIумуй дуллалияра ккаккан дурсса диспансеризация, ххал дигьлагьияра зулла цIуллу-сагъшиву.

Щамххалова Светлана, Ветуправлениелул пишакар:

– Жул Ветуправлениялуву хIисав хьунсса хьхьичIуннай­шивуртту хьуссар. ЧIявусса жагьилсса пишакартуран дуллунни республикалул лагрулийсса бахшишру, цалла даву лавайсса даражалий дачин даврихлу. ТIиртIунни соцсетьраву «Дагветеринария» канал. Ванийнугу жуща бюхълай бур уттиния тийннай жура дуллалисса даву лахъсса ххуттай дишин.
Жу буру маз къакIулсса ризкьилуха зузисса, вайннуя инсаннайн ва цаяра цайнна лахъайсса азарду ппив къахьун ялув бавцIусса пишакартал. Арх хьуннав оьсса цумур-цагу азар. ДакIру ххарину, чурхру цIуллуну зана хьуннав цала мачча-гъанначIан аьрайн лавгсса вирттал. Бувцуну ччива жула райондалийнгу, вайми районнайн кунма, газ. Барачат бишиннав гьарцаннал ужагърай!

Марина Ибрагьимова, МБУ КДЦ-лул директор:

– Ларгсса шинаву жул магьирлугърал коллективраща бювхъунни, райондалул агьалинал кумаграйну, лавайсса даражалий тIайла дуккан республикалул ва райондалул лагрулий­сса чIярусса шадлугъру. Ккулув тIайла дурксса «Наследие» фестивальданун лахъсса кьимат бивщунни, Аьрасатнал Федерациялул ХIукуматрал грантран лайкь хьунни. ТIайла дуккарду мукунна дакIний личIансса чIярусса цаймигу мероприятиярду.
ЦIусса шинаву чIа тIий бура райондалул агьалинан цIакьсса цIуллушиву, дуллалисса давурттаву хьхьичIуннайшивуртту, талихI, тирхханну, ужагърай гъилишиву, барачат, дарусса ссав, дуниял паракьатну личIаву. Цила мурадругу бартбивгьуну, ччяни къуртал хьуния тIий бура та Украиннал аьрщарай нанисса СВО. Зана хьусса кьини ккакканнав цIуллуну-сагъну жула вирттал цала кулпатирттавунмай!
Ччива жула райондалийн, вайми районнайн кунма, газ бувцуну,чIяву хьуну ччива жагьилми зунсса кIанттурду Лаккуй. Анжагъ му чIумалли Лакку билаят тIутIайх бичлантIисса, щархъурдугу цIу дуклантIисса.

Оьмар ХIасанхIусайнов, Почталул начальник:

– Жуятура ларгсса шинаву ттунма дакIний личIансса иш му хьунни ва жаваблувсса даврий зун ттуйнна вихшала даву.
ЦIусса шинаву чIа тIий ура цинявннаннагу цIакьсса цIуллушиву, талихI, тирхханну, дакIнийсса мурадру бартлагаву. Ччива райондалул агьали, цинявппагу ца хьуну, жула лакку мазрайсса прессалул («ЧаннацIуку», «Илчи», «ЦIубарз», «Зунттал хъами» ва м.ц.) чIарав бавцIуну, жула гьарцаннал ужагърайн бучIан буллай. Хъунмасса умудгу бур гьарца лаккучувра тIима чIарав ацIансса.

Аминат ХIасанхIусайнова, ЧIяйннал СОШ-багърал чил мазурдил учительница:

– Жул школалул коллективрал, цинявппагу ца хьуну, лавайсса даражалий тIайла дуккарду райондалий цалчин тIивтIусса ЧIяйннал дянивмур даражалул школалул 110 шинал юбилей. Шиккун бувкIуна школалул хъинну чIявусса выпускниктал. ЧIявусса учительтал лайкь хьунни республикалул ва райондалул лагрулийсса бахшиширттан.
ЦIусса шинаву ччива Ла­ккуйсса щархъавунмай шагьрурдая агьали зана хъанай. Ччива нава зузисса школалий дуклаки оьрчIру чIяву хъанай. Бувцуну ччива Лаккуйн газ, лахъ хьуну ччива зунттал агьалинал багьу-бизу, ахIвал-хIал.
ЧIа тIий бура цинявннан цIуллушиву, талихI, тирхханну, дакIнийсса мурадру бартлагаву, дарусса ссав, дуниял паракьатну личIаву!
Зана хьуннав цIуллуну-сагъну, дакIру ххарину жула вирттал цала ужагъирттайн.

ПатIимат ХIажиаьлиева, ЦБС-лул директор:

– Жул библиотекалул коллективраща бювхъунни щаллу дан личIи-личIисса мероприятияртту. Миннул агьаммур мурадгу бия буттахъая ирсирай нанисса аьдатру, эбадатру ялун нанисса никирайн тапшур даву. Мукунма барчаллагьрай бура ттулла даврин лахъсса кьимат бивщуну тIий. Жул профсоюзрал коллективрал ттун дуллунни ХIурматрал грамота ва медаль.
ЦIусса шинаву ччива жула райондалул щархъурду цIу дуклай, агьали буттахъал миналийн кIура баллай. Ччива жула райондалул щархъавунгу газ бувцуну, жагьилми зунсса кIанттурду чIяву хьуну. ЧIяву хьуннав цIусса шинаву жул библиотекалул дустал! ЧIа тIий бура цинявннан ххари-хъиншивуртту.

Маммаева Альбина, Ваччав ялапар хъанахъисса, дахху-ласулуву зузисса пишакар:

– Аллагьнайн щукрулий бура жуятура нанисса шинаву жула мачча-гъанми цIуллуну-сагъну битаврийн бувну. Ттулла дахху-ласулул иширттацIунгу даркьу­сса шин дия. ЦIусса шинаву чIа тIий бура райондалул агьалинан цIакьсса цIуллушиву, дакIнийсса мурадру бартлагаву. Украиннал аьрщарай сукку був­сса СВО, цил мураднугу хъанахъисса уссур­валсса Донецкаллал ва Луганскаллал агьали буруччаву, нацизм духлаган даву, ччива къуртал хьуну ва жула вирттал цIуллуну-сагъну, дакIру ххарину цала мачча-гъанначIанмай зана хьуну. ЦIу лаглай ччива жулла район, зана хъанай ччива жула щархъавунмай агьали.

ЦIухху-бусу бувссар
Арсен Аьбдуллаевлул,
ш. ЧIяйми