Аьраличунащал хьунаавкьунни

ЦIусса шинал дайдихьулул гьантрай ЦIуссалакрал райондалийсса ТIюхчардал шяраваллил администрациялул бакIчи Башир Алхулаев хьунаавкьунни Украиннал аьрщарай нани­сса хасъсса аьралий операциялуву гьуртту хъанай ивкIсса Илияс ХIамидовлущал. Донбассрай хасъсса операция байбивхьусса цалчинсса гьантрайва гьуртту хъанай ивкIун ур Илияс аьралий иширттаву.
ЦIана Илияс кутIасса чIумуй­сса отпускрай увкIун ур шавай. Отпуск къуртал хьуну махъгу ва цIунилгу цала аьралий гьалмахтурачIан зана хьун най ур.
– Аьралий къуллугъ бигьа­сса бакъанугу, жула жагьилтал хIадурну буссар захIмат­ши­вурттугу дурхIуну ва хьхьичI бивхьусса аьралий бигарду лайкьну биттур буван, – тIий ур Илияс.
Администрациялул бакIчинал цIухху-бусу бунни вайннал кулпатрал цукунсса ци масъалартту буссарив, ларсун дурив аьралий операциялуву гьуртту хъанахъиминнан дагьайсса выплатартту.
Илияслулгу шяраваллил бакIчинахь барчаллагь увкунни цала кулпатраха дуллалисса аякьалухлу.