ХIасанхIусайннул ирглийсса ххувшаву

Уттигъанну Грозный шагьрулий хьусса СКФО-лул самболул чемпионатрай ххув хьунни Шахьуйннал шяравасса Аьлиев ХIасанхIусайн Шамиллул арс. Цалла чIавашиврух къабурувгун кIусса ва бунияласса ххувшавурттал ххуржинтту дур жагьилнал уттинингу.

Увну ур ХIасанхIусайн Шахьуйннал шяравасса Шамиллул ва ГьунчIукьатIрал шяра­васса Иринал кулпатраву МахIачкъалалив. Шагьрулул 26-мур школалий 9 класс къуртал бувну махъ увххун, цIанасса чIумал ХIасанхIусайн дуклай ур Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал колледжраву. Агьаммур дуккаву юристнал пиша ласаврицIун дархIунугу, спортгу ванан ччянияра шиннай, хоббилияр ххишалану, оьрмулувусса зана-кьулушиндарал ца букъацайсса бутIану дур. Спортрахун ХIасанхIусайн агьну ур 2-мур классраву дуклаки­сса чIумала, дзюдорайн тренер Шамил ШайховлучIан занай. Байбихьулул школалийн заназисса чIумалла ларсун дур ванал цалчинсса ххувшавугу. Ганияр махъ хIакьинунин ХIасанхIусайн цимилгу ххув хьуссар Москав, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Рязань ва чIявусса цаймигу шагьрурдай хьусса бяст-ччаллай. Ва ххуллухсса чемпионатрай ХIасанхIусайн данди увкссар Ставрополлаясса спортсменнащал.

ЦIана ХIасанхIусайн дзюдорайн занай ур Аьли Аьлиевлул цIанийсса ШВСМ-райн Аьрасатнал лайкь хьусса тренер, Аьрасатнал спортрал лайкь хьусса мастер ХIамзат ХIа­жиевлучIан, самболийн – тренер МахIач МахIаммадовлучIан. ХIасанхIусайн хъанай ур дзюдорал ва самболул спортрал мастернайнсса кандидат.
Дуккаврия, тренировкар­ттая тархъансса чIумал ХIасан­хIусайннун ххирар дустуращал ттуплий уклан, дучри ххяххан буллан. ХьхьичIсса шиннардий ва Шахьуйннал жагьилтурал футболданул командалувугу уклай уссия.
ХIасанхIусайн кунмасса, дуккавривугу, спортравугу, шяраваллил жяматийсса ишир­ттавугу хьхьичIунсса, цайминнан эбратрансса жагьилтуравур жулва миллатралгу, республикалулгу, билаятралгу чаннасса бучIантIимур.
ЧIа тIий буру ванан цIу-цIусса ххувшавуртту, гьарца дуллалимуниву тIайлабацIу.