Шахматист Ттатта

Ялату ларгсса шин Хьурттал шяравасса Ттатта Бариевлун дакIний личIантIиссар Самарскаллал областьрай Тольятти шагьрулий хьусса Аьрасатнал пенсионертурал VII Спартакиадалий цалла ларсъсса ххувшаврийну. Ва хьуссар федерал лагрулул 3-мур этап. Ваниннин тIурча, хьуссар муниципал ва региондалул даражалулми этапру.

Уттигъанну­нин куна Ттатта зий уссия МахIач­къалаливсса А.Е. Карповлул цIанийсса шахматир­ттал школалий, махъа нанисса оьрчIаву шахматирттахсса ччаву ххишала дуллай.

Спартакиадалий бивкIссар куклу атлетикалул, гьузузаврил, битаврил, настольный теннисрал ва шахматирттал бяст-ччаллу. Ттатта Бариев ххув хьу­ссар шахматирттай буккавриву. Жулла республикалий личIину хьхьичIунмай къаливчусса вай журардаву жулла командалуща хъунисса хIасиллу ккаккан дуван къахьурчагу, Ттаттал анаварсса шахматирттай бувгьуссар 1-сса кIану.
Ттатта Бариев хъанай ур республикалул цIа дурксса шахматистътуравасса ца. Цала оьрмулул шиннах къаурувгун, жагьилтураяр зирангну къуццу тIутIисса Ттатта ваниннингу цимилгу гьуртту хьуну ур Да­гъусттаннай ва ванил кьатIув хъанахъисса шахматирттал турнирдай.
Увну ур Ттатта Хьурив къалайчи АьбдулхIалимлул ва педагог Аьбидатлул кулпатраву. Хьурттал байбихьулул школалул директорнугу бивкIссар Аьби­дат.
Цалва оьрмулул 7 шин хьуну Ттатта ивзун ур МахIачкъалалив, ва чIумал (1956 ш.) Аьбидат, ласнащалгу личIи хьуну, пединститутраву дуклай бивкIун бур. Ва кIилчин кулпатрал хьуну бур – Гъумучатусса ХIусниев Шамиллун Ттатта цала оьрчI куна ххирану ивкIун ур. Цувагу гужсса шахматист Шамиллул Ттаттангу лахьхьин бувну бур шахматир­ттай уккан.
МарцIсса ххювардайну школалийсса дуккавугу къуртал дурну, Ттатта увххун ур ДГУ-лул технологиялул факультетрайн. Ларайсса кIулшиву ларсун махъ, аьралуннаву къуллугъгу бувну, ивзун ур Таджикисттаннавун. Зий ивкIун ур Душанбе шагьрулул идарарттай личIи-личIисса къуллугъирттай: производствалул лабораториялул начальникну, цехрал начальникну, консерварттал заводрал хъунама технологну. Чув зурчангу, Ттаттал хIурмат архIал зузиминнал дянив лавайну бивкIун бур. Союз лирну махъ зана хьуну ур ватандалийн.
Дянивмур Азиянава зана хьуния махъ уттигъанну­нин куна Ттатта зий уссия МахIач­къалаливсса А.Е. Карповлул цIанийсса шахматирттал школалий, махъа нанисса оьрчIаву шахматирттахсса ччаву ххишала дуллай. Ванал вардиш бувминнаву къачанни Дагъусттаннал чемпионтал, СКФО-лул призертал. Уттининсса цалва оьрмулуву ва цувагу цимилгу ххув хьуну ур спортрал ва журалул личIи-личIисса бяст-ччаллай. КIицI лаганну ванал ххувшавурттавасса цаппара: Одесса шагьрулул аьра­лий округрал Кубокрай, Душанбе шагьрулий хьусса чемпионатирттай, СКФО-лул ветерантурал дянив, Аьрасатнал Федерациялул пенсионертурал спартакиадалий.
ЧIа тIий буру Ттаттан вания тийннайгу цIу-цIусса ххаришивуртту, ххувшавуртту!