Ванал хIалал бувссар хIурмат

Армиялий къуллугъ бувну махъ ттун зун багьуна Ккуллал райкомрал комсомолданул давурттай. Шикку зий ттул хьуна 6 шин. Махъра-махъмур шинал на зий уссияв цалчинма секретарьнахлу.

Му ппурттуву Ккуллал райкомпартиялул 1-ма секретарьну ивтуна жагьилсса зузала, Аьвдуразакьлул арс Абакаров Рапи. Ттул оьрмулул шиннардий къабучIину бия комсомолданий зун. Оьвкуну цачIанма, Рапинал ттухь цIувххуна, чув, ци даврий зун ччай ура куну. Нагу увку­ссия ттулла дуккаврил сянатрай зун ччива куну. Му чIумал шяраваллил хозяйствалул управлениялий хъунама экономистнал даву дия оьнна. Му даврийн гьавияв куссия на. Махъ бакъа тIайла увккунав.

КIулсса куццуй, Ккуллал район мудангу диркIссар хъунмурчIин ризкьичитурал районну. Райондалул хъунимигу бикIайва му чулийннай­сса къулагъас чан хьун къадитлай, ккаккияртту ххишала хьун дан хIарачат буллай. Амма мунищала архIал райцентрданий бакъая вари чинсса, агьали, бувххун, щябикIан-бизан бю­хъайсса клуб, культуралул къатри. ХIатта намусравун багьлагьисса кунмасса ишгума хъанан бикIайва, гила-тиха къуллугърал инсантал, хъамал бувкIсса чIумал. Дакъая мукунна райцентрданий халкь щинал щаллуну дузал бувсса тагьар. Ба­къая гьарта-гьарзасса азархана ва мукунна цайми-цаймигу дикIан аьркинсса хIаллихшинну.

Лахъи къабан, кутIа бан, Ккуллал райондалул хъунаману зий Рапи Абакаровлул дуруна дурагу 5 шин. Амма му мутталий, цала къуллугърал тIайланмасса буржру къахIисавну, ванал бартдиргьуссар хъамакъаритан­сса хъуни-хъунисса давуртту: дурцуссар цIусса щин, дурссар ризкьичитурансса ва райондалул специалистътурансса къатри Бакрес-Бажиганнал зоналий, бувссар мюрщи оьрчIансса ясли-садикру – Вихьлив, ЧIяв, Ваччав дурссар цIусса школа гьарта бансса къатри, райондалий бувссар цIусса асфальт бай завод, бувссар Культуралул дворец ва мукунна цайми-цаймигу агьамсса давуртту.

Райондалий хъанай диркIссар ххуй-ххуйсса ккаккияртту. Зий буссия нагь, нис дайсса шанма завод – Ккулув, Вихьлив, 2-мур ЦIувкIрав.
1982-ку шинал хьун дурсса хьхьичIуннайшивурттахлу район лайкь хьуссар Республикалул Занази ЯтIул Ттугълин. 1984-ку шинал лайкь хьуссар Аьрасатнал чулухамур Занази ЯтIул Ттугъгу ласун.

1985-ку шинал ахирданийннин 14 шяравусса 14-гу колхозраву зий уссия 5887 колхозник. Колхозирттаву зий дуссия 147 трактор, 657 кьай духхай машина, 37 хъу ттихIай комбайн. Вай укунсса ккаккиярттугу хьун дурну, Рапи Абакаров, районгу кьадиртун, увцуна республикалул хъуннасса жаваблувшиву дусса къуллугърайн – Госпландалул председательну. Яла миччава – экономикалул министрну, шяраваллил хозяйствалул министрну.
Ва цIусса шинал дайдихьулий жула Рапинан хьунни 75 шин. ЧIа тIий ура ттула дуснан цIуллусса оьрмулул чIярусса шиннугу, кулпатраву ххари-хъиншивурттугу!

МахIаммад Оьмаров,
ш. ЧIяйми