Гьухъаллал мажлис

ОьрчIшиврул ва дусшиврул дуссухали

Декабрь зурул 22-нний МахIачкъалалив, «Буржуа» тIисса ресторандалуву, хьунни дакIний личIансса мажлис. Микку дуссухун бавтIун бия Лакрал райцентрданий Гьу­хъаллалмур чулну хIисав бай­сса махIлалий яхъанай, дуклай, хъуни хъанай бивкIсса сайки ца оьр­мулул вакилтал, дустал, гьалмахтал, уртакьтал.
Му дахханасса, бусравсса даврил хьхьичIунма инициаторнугу хьуну ия жуна цинявннан кIулсса, ччисса Ссапарбаг Аьбдуллаев.
Гьарцагу чулуха бавкьусса, тархъансса тагьарданий сакин хьусса му мажлисрайсса ихтилатругу, дакIнин бичавурттугу дия дакIнийхтунусса, аьчухсса, оьрчIсса, чIавасса ва жагьилсса чIумул суратру хьхьичI дацIан дуллалисса.
Му дуссухалттул сий хъиннува лахъсса даражалийн гьаз дуруна цаннияр ца бювхъусса ла­кку балайрдалгу, мажлис усттарну нани бувну ивкIсса Аьвдулхаликь Халикьовлулгу.

Жул корр.