«Музейрдал хьхьу» Дагъусттаннай

Щалагу Аьрасатнаву гьарца шинал шайсса «Музейрдал хьхьу» тIисса акциялий гьашину жулла республикалий гьуртту хьунни 15 азарунния ливчусса инсантал.
Гьашинумур акция хьунни «Традициярттал сий» тIисса цIанилу. Ва шин Аьрасатнал халкьуннал культуралул ирсирал шин душиву баян бувнавхьур, акциялий хъуннасса къулагъас дия халкьунналмуних, миллатиртталмуних.
«Музейрдал хьхьу» акциялий дагъусттанлувтурал ва республикалул хъамаллурал – туристътурал тамаша бунни чIяву миллатирттал культуралий, багьу-бизулий.
Акциялул лагрулий ва хьхьуну хьуна классикалул музыкалул концертру, экскурсияртту, личIи-личIисса выставкарду, спектакиллу, тарихрайн ва искусствалийн багьайсса лекцияртту, мастер-классру, халкьуннал янна-ка ккаккан даву ва чIярусса цаймигу шадлугъру. Республикалул музейрдал зузалтрал хъунмасса захIмат бивхьуну бия ва хьхьу цачIанма бувкIминнан дакIний личIаншиврул.


«Музейрдал хьхьу» Дагъусттаннал А. Тахо-Годил цIанийсса Национал музейраву

Шикку ва хьхьуну хъамаллуран ккаккан дурна Дагъусттаннал халкьуннал миллатирттал костюмру. Музейравун бувкIминнал мукунна гъирарай ххал дурна Дагъусттаннай цалчин хъанахъисса Ухссавнил Ккавкказуллал цIа дурксса художниктурал цачIусса выставкагу.
Музейравусса гьарцагу каснаща ва хьхьуну бюхълай бия халкьуннал канил пишардавусса цалва пагьму-гьунар ххал бувангу, масалдаран, унцIукIуллал усттартурал кунна, муххай, тIаннуй накьич дишин, оьргърал заргалтурал кунна, чIюлушиннарду дуван, бархъаллал ва сулавккантуллал усттартурал кунна, тIахIунтту дуван.

П.С. ХIамзатовал цIанийсса музейраву

Изобразительный искусствардал П.С. ХIамзатовал цIанийсса Дагъусттаннал музейраву хьунни М. Варисова авторсса миллатрал лачакирттал презентация. БавтIминнал гъирарай вичIи дирхьуна Дагъусттаннал паччахIлугърал филармониялул артистътурал щаллу бувсса балайрдахгу.
Музейрал мукунна хIадур дурну дия Петр I суратирттал экспозициягу, ва увну 350 шин шаврил таварихрайн бувну.

«Дагъусттаннал
шяравалу» музейраву

«Дагъусттаннал шяравалу» цIанилусса музей-заповедникраву – этнографический комплексраву ва хьхьуну хIадур дурну дия заллавухсса экскурсия. Вайннуй хьуминнал ххал дунни Дагъусттаннал халкьуннал яннарду, ичIура ишла дувайсса хьхьичIарасса тIахIни-кIичIу, матахI.
Хъамаллурал хъунмасса гъирарай ккарккуна Дагъусттаннал ПаччахIлугърал халкьуннал инструментирттал оркестрданул ва къавтIаврил Дагъусттаннал паччахIлугърал «Каспий» ансамбльданул концертгу.
Мукунма шикку хьуна, кIанттул инсантурал ва ялун бувкIсса туристътурал гьурттушинна дурсса, бартбису щащаврил, сурат дишаврил, накьич цIувцIаврил ва цаймигу мастер-классру.

Дарбантуллал музей-заповедникраву

«Нарын-къала» Цитадель» комплексраву бивхьусса музей-заповедникраву хьунни Къарачай-Чаргаснал лайкь хьусса художник МахIаммадзариф ХIажиевлул «Къиримнал ва Ккавкказуллал баргъ» тIисса цIанилусса выставка, «Каспий» ансамбльданул концерт, Дагъусттаннал халкьуннал яннардал дефиле. Музейравун бувкIминнал хьхьичIун ва хьхьуну бувккуна Табасараннал драматический театр ва Д. Ашуровлул цIанийсса Дарбантуллал музыкалул училищалул педагогтал ва студентътал.
Мукунна ккаккан дурна «Флора и фауна Дагестана» цIанилусса документаль фильм ва халкьуннал канил пишардал мастер-классру.

Дунияллул культурардал ва диннал тарихрал музейраву

Шиву «Музейрдал хьхьуну» хьуна цайнува цивппа хьусса художниктурал давурттал «Лужи снаружи и изнутри» цIанилусса выставка, халкьуннал сянатирттал мастер-классру. Аслийсса диндалул культуралущал кIул хьун ччиминнал ххал дурна художник Владимир Турусовлул «Иконопись» выставка.
Музейрал чIавами хъамаллурал тIурча, жагьилсса художниктурал сакин бувсса творчествалул лабораториялий мюнпатранну ва хIазну гьан дунни цалламур чIун.