Лакку хъаннил шакиллу конкурсрай

Вай гьантрай Москавлив «Оьруснал цивилизация» тIисса Дунияллул халкьуннал дянивсса 6-мур конкурсрай ххув хьунни Дагъусттаннай рирщусса суратру. Лакку душвавралсса цирдагу. «Симанну ва никру» номинациялий ххув хьунни Пенза шагьрулиятусса Сергей Козловлул «Зунттал душ» тIисса сурат. Ваний Бархъаллал шяраватусса хъамитайпа бур.

– ТIахIунттив дувайсса цех­равун нани ххуллий ттун бакIрайн багьунни ляличIисса экипаж. Дяшяравух най ия къужа, цалла дурсса аьравагу ттуккуцIун дархIуну. Аьравалттий къутI бивкIун бия зун­ттал душ. ТIахIунттив дувай цех чунчIав къалихъанссар куну, на аьравалттил хъирив агьра. Къари-къужа шяраваллил зумакъирагърайсса ахъничIан бияннин вайннал хъирив най ивкIра хIаллицIух, – тIий ур Козлов.

Вара конкурсрай «Кулпатрал ххазинартту» тIисса номинациялий 1-мур кIану бувгьунни Инна ХIажиевал «Ниттищал» тIисса суратрал. Ванил ва сурат рирщуну дур Ккуллал райондалий хьусса фольклорданул фестивальданий.

– КIицI лаганна Ккуллал райондалий оьрчIру мукьав бишаву ччянира цIакь хьусса аьдат душиву, ва аьдат хIакьинусса кьининийнгу яхьуну душиву. Жагьилсса ниттихъан ичIаллилсса буллалийни, ягу къурув даврийн нанийни, оьрчIру кьабитан­сса кIану бакъахьувкун, мукьав бахIайсса бивкIссар, – тIий, чичлай ур ва шакилданул хIакъираву цалла Телеграм-каналданий республикалул жагьилтурал министр Камил Саидов.

ДакIнийн бутанну, Инна ХIажиева машгьурсса художник-журналист, фотограф бушиву ва ванил суратирттал ябацIансса выставкартту республикалий мудангу агьалинал итталун дагьайшиву.