Жижара

МахIаммадлул арс ХIажиев Юсуп

Вай гьантрай дунияллия лавгунни ЧIурттащиял шярава­сса ххаллилсса зунтталчу, яхI-къирият дусса, щалва оьрму агьалинал цIуллушиврулсса буллай гьан бувсса Дагъусттаннал халкьуннал хIакин, МахIаммадлул арс ХIажиев Юсуп.
Дагъусттаннал медициналул институт къуртал бувайхту, Юсуп ацIра шинай зий ивкIун ур дяъвилул Ветерантурал госпитальданий. 1981-ку шинал ивтун ур Буйнакск шагьрулул Психиатриялул азарханалул хъунама хIакинну. Ва азарханалул хъун хIакинну зузиссаксса хIаллай ванал азарханалул даву лавай­сса даражалийн гьаз дурну дур. Цалва лагма лаган бувну бур даву ххуйну кIулсса, цIими бу­сса хIакинтал ва зузалт.
Ххишала акъа бусраврай ва сийлий уссия Юсуп архIал зузиминнал ва шагьрулул хъуниминнал дянив. Кьунниха лирчусса шиннардий ивкIссар хIакинтурал профсоюзрал вакилну, мукуна Буйнакскаллал ветерантурал советрал членну. Юсуп уссия ЧIурттащиял шяраваллил ттарцI хьусса инсан, жяматрал гьарцагу иширавух чялишну хIала уххайсса, чIарав ацIайсса. ВанацIа ва АхIмад ХасаевлуцIа шаву ЧIурттащиял жяматрая ххярагьала дагьсса кунмасса ишри.
Юсуп сант дагьтари буттал шяравун ияйссия гьалмахтуращал. Буттал къатри ядурссия дусса куццуй, лавгзаманнул тарихрал хIурматран, даххана къадурну. Ватандалул тарих куртIну кIулсса ва буттал аьрщарахсса ччаву цIакьсса уссия.
Юсуп дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь, ссурваврахь, арсурваврахь, душнихь, миннал наслулухь, мачча-гъаннахь. Цув алжаннул ххари уваннав, гьаттай нур дизаннав, имандалий лавгун лякъиннав!
ЧIурттащиял жямат


Рамазанов Рамазаннул аьпалун

Рамазан, жул ххирама,
Цан анавар увкракьай:
Ччяссияхха вин ттигу
Ахиратрал мина дан.

Жу буссияв умудрай,
Хъингу хьуну, укканнин:
Аскисса азарданул
Ина жуща зевххунна.

Ина ялун увххукун,
Къатта чаннал буцIайва.
Ина був ихтилатрал
ДакIру ххари дувайва.

Ца-цанналгу кьариртссар
Ва панасса дуниял,
Тти шанашу, аьзизма,
Алжаннул ххари ивуй.

ХIалал бити, Рамазан,
ТIайла уккан къашаврий:
Ттун ина даимангу
Сагънура икIантIисса.

Вил ххирасса уссурвал
Ххира нину-буттащал
Алжаннул къапурдачIан
Хьунаакьин бувкIхьунссар.

Бурувгун буруганнин
Ца шин ккуру ларгунни:
Амма акъассар учин
ЦукунчIав бюхълай бакъар…
Виха дуаьлийсса Рукьижат,

1-мур ЦIувкIул


ДакIнийхтунусса пашманшивугу кIидачIлай, жижара буллай буру МахIаммадлул арс ХIажиев Юсуплул кулпатрахь ва мачча-гъанцириннахь. 1981-ку шинал Юсуп ивтссия Буйнакскаливсса Республикалул Психиатриялул азарханалул хъунама хIакинну, 2017-ку шиналнин лайкьну зийгу уссия. Яла гьутрурдал къашавайми хъин буллалисса отделениялул хъунаману зий уссия.
Гьунар бусса хIакин ва хьхьичIунсса каялувчи ушивруцIун, ва ия ихтилат аьчухсса, хIал бавкьусса, дакI марцIсса инсан. Ванал мудангу аякьа дувайва архIал зузиминнах, жагьилминнах, цIимилий ургайва къашайшалтрах, буниялттунгу къашайшалал къюву цалану къуццу тIун икIайва. Цувагу оьрмулия ххаринувасса, тяхъасса, чаннасса инсан ия. Ва жул дакIурдиву мудангу уссар. Ванал аьпалул хIурматгу лахъну бикIантIиссар.
Дагъусттаннал Минздраврал коллектив


ДакIнийхтунусса кьурчIишиву кIидачIлай буру ЧIурттащиял шяравасса МахIаммадов Магьдинахь, ванал оьрмулул дус
Аят
дунияллия лагаврийн бувну. БакI-чурххал бювхъусса, авурсса Аят буссия цуппа бавцIусса кIану чIюлугу, чаннагу бувайсса ххаллилсса хъамитайпа. Шяраваллил агьлу, чIаххув-чIарахми, гъан-маччами ххирасса, хIалимсса, пиш тIийнмасса Аятлул чаннасса симан жул дакIурдива къагьантIиссар. Цил бунагьирттал аьпа баннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.
ЧIурттащиял жямат