Дагъусттан – шаэртурал, вирттаврал билаят

Вай гьантрай Дагъусттаннай хьусса «КIяла кьурукьирттал кьинирду» тIисса Щаллагу дунияллул халкьуннал дянивсса литературалул фестивальданул лагрулий Лениннул комсомолданул цIанийсса паркравусса СаллатIнал гьайкалданучIа тIутIив дирхьунни Республикалул ХIукуматрал хъунама Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлулгу.

Халкьуннал шаэр Расул ХIамзатовлул 100 шинал юбилейрал дайдихьу дуллалисса мероприятияртту духьувкун, премьер-министрнал митинграйсса ихтилатгу шаэрная ва ванал творчествалия бия.

«Творчествалул ирс-хха­зиналуцIун бюхттулсса шаэрнал жунма кьабивтунни дусшиву дувангу, кьиматрай ядангу кIулшиврул гьунаргу. Сайки кьура шинни шаэрнал дуниял кьариртун, амма, гьар шинах тIиссакссагу, Дагъусттаннайнгу, шаэрнал буттал шяравун ЦIадавгу бучIай ванал коллегахъул, даврил уртакьтал, дустал «КIяла кьурукьирттал байрандалийн». Ва уттизаманнул аьрасатнал литературалул ттарцIну хъанахъисса яргсса чичулт цачIунмай буллалисса гуж-кьуватри», – увкунни премьер-министрнал.

Жу хьхьичIмур номерданий бувсъссия Аьрасатнал Чичултрал союзрал тарихраву уттинин къавхьусса иш хьушиву: Чичултрал союзравун кьамул увшиву дунияллия лавгун махъ (пос­мертно) дагъусттанчу, Аьрасатнал Виричу НурмахIаммад ХIажимахIаммадов, Аьрасатнал Чичултрал союзрал председатель Николай Ивановлул НурмахIаммадлул удостоверение дуллушиву Дагъусттаннал Чичултрал союзрал каялувчи МахIаммад АхIмадовлухьхьун. Вава иширай чIурчIав дуллай, Николай Ивановлул бувсунни Аьрасатнал Чичултрал союзрал член, хIаписар Усеем Аьбдухаидлулгу, Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилий фашистътурал вив ласайхту, ­«оьрус канийн къалагайссар» куну, граната пIякь чин дурну, цува оьрмулуцIа увшиву: «Жула бюхттулсса багьадуралгу, Энгельслул арс ХIажимахIаммадов НурмахIаммадлулгу, ттизаманнул фашистътурал вив лавсукун, душманнахьхьун къаириян, граната кIунттиву пIякь учин дурунни. Вай гьунардал дянив 80 шинал манзилданул ххуллу бур. Усеем Аьбдухаид Аьрасатнал Чичултрал союзравун кьамул увну ивкIссар, НурмахIаммадрив дахьа чичлай айивхьуну ивкIун ур, ванан Расул ХIамзатовлул шеърирду тикрал буллангу ххирасса бивкIун бур. Жу чичултрал пленумрай, уставрал кьаралданува бувксса къел дурну, НурмахIаммад дунияллия лавгун махъ Союзрал членну кьамул уварду. ДакIурдих вичIи дирхьусса даву дуварду. НурмахIаммадлун цавагу лу дунияллийн буккан буван нясив къавхьуну бур, лу итабакьин къанясивну лякъирчагу ваная хьунни бюхттулсса гражданин, Виричу. Жун дакIний дуссар Вирттаврал цIарду, дакIний бу­ссар Дагъусттан шаэртурал билаят бушиву, Вирттаврал билаят бушиву, Дагъусттан – Аьра­сат бушиву!» – увкунни Николай Ивановлул.