Инвестицияртту дучIан даврил ххуллий

Августрал 24-нний ДР-лул ХIукуматрал Председатель Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул каялувшиврий хьунни ДР-лул БакIчиначIасса Инвестицияртту дучIан даврил ва ишбажаранчишиву лядуккан даврил советрал батIаву. Муния бувсунни ДР-лул ХIукуматрал прессалул къуллугърал.

Премьер-министрнал бувсунни республикалул ХIукумарал цала хьхьичI масъала бивхьуну бушиву ишбажаранчишиврун аьркинсса шартIру дузал даву.
Премьернал тIимунийну, Дагъусттаннай ишбажаранчишиврун лайкьсса шартIру дузал даву мурадрай бартдигьлай бур «ЧIиримур ва дянивмур ишбажаранчишиву ва цува заллуну дайдирхьусса ишбажаранчишивруцIун кабакьаву» тIисса национал проект. Мунил хьхьичIсса масъала хъанай бур билаятрай 2024-ку шинал ахирданийннин чIиримур ва дянивмур ишбажаранчишиврувух гьуртту хъанахъиминнал ­аьдад билаятрай диян дуван 25 млн инсантурайн, Дагъусттаннай – 98 азара инсаннайн.

«Жува ялугьлан къааьркинссар инвестортал цивппа бучIаннин, аьркинссар миннал хъирив бизлан, бучIан буллан. Ми бучIаншиврул тIурча жула региондалий дузал дуван аьркинссар инвесторнан лайкьсса инфраструктура», – кунни премьернал.

«ЧIиримур ва дянивмур ишбажаранчишиву ва иш­бажаранчинацIун кабакьаву» тIисса национал проект бартдигьаврил хIакъираву гьартану бувсунни ДР-лул Ишбажаранчишиврул ва инвестициярттал агентствалул каялувчи Артем Хрюкиннул. Мунал тIимунийну, нацпроект бартдигьаврил лагрулий 2022-ку шинал итадаркьуну дия паччахIлугърал чулухасса кумаг хIисаврай 176,46 млн къурушру. ХIакьинусса кьини миннувату харж дурну дур 124,46 млн къурушру. Нацпроектрал лагрулий бартдигьлай бур 5 региондалул проект. Хрюкиннул гьартану бувсунни мипроектру цукун бартдигьлай буссарив.