ХIатталлий субботник дунни

Ларгсса нюжмардий лакрал душваврал Дагъусттаннал муфти АхIмад-хIажи Аьбдуллаевлущалсса хьунабакьаврий профессор Нажават (Жанна) Абуевал гьаз бувна МахIачкъалаливсса генерал Оьмаровлул куча байбихьлахьисса кIанттайсса бусурманнал хIатталу цимирагу шинай ччюрклицIа марцI къадуллай лирчIун дур тIиссса масъала. Тиккува муфтинал кIицI лавгуна хIатталлий субботникру дуллантIишиву. Хъирив кьинива исламрал школалий дуклакисса оьрчIру бувккун, субботник дурну, хIатталу марцI дунни.


– На ва хIатталу къаххуйсса тагьарданий дур тIий чивчуссия шагьрулул хъунаманал сайтрайн март зуруйва. ХIатталлий ччюрклил бакIурду бия, агьалинал мумур-тамур кьаритлай, диял­сса затру салкьи хьуну дия. Ххишалдаран, кьяртавун дахьларгун, инсантураща цала мачча-гъаннал гьаттардичIан ша ласун къашайсса тагьарданий дия. Жаваб дуркIуна къулагъас дуванну тIисса, амма информация жаваблувсса идаралийн тIайла буккаврияр ххишала цичIав къадурна. МуфтиначIасса хьунабакьаврий тIурчарив, ттул зумату букканнинма тIиссакссагу, хъирив кьинива бувккун, субботник дурну, марцI дурну дия хIатталу. ДакIгу паракьат хьунни, – увкунни Жанна Абуевал.