Жагьилтуращалсса хьунабакьаву

Июнь зурул 27-нний, Жагьилтурал кьинилун хасну , Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов хьунаавкьунни райондалул жагьилтуращал.

Мероприятиялий гьуртту хьунни: ХIусман Мяммаев, отставкалийсса подполковник, ЯтIул цIукул ордендалул кавалер, авгъаннал дяъвилул гьурттучи, Украиннавусса хасъсса аьра­ли операциялий гьуртту хъанахъисса аьралитал.

БавтIми барча буллай, Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгунни:
– Жува цинявппагу пахрулий буссару жула жагьилтурал тIайлабацIурттая ва хьхьи­чIуннайшивурттая. Вайннал ккаккан дуллай бур яла ххуйми хасиятру. На вайннайн барчаллагьрай уссара.

Украиннал аьрщарайсса хасъсса аьрали операциялий гьуртту хъанахъиминнахь барчаллагь тIий, Юсуп МахIаммадовлул увкунни:
– Зу цинявппагу дяъвилул майданний буручлай буссару Аьра­сатнал мурадру, мунихлу лайкьссару райондалул пахрулун. Жу ялугьлай буссару зу ххувшаврищал цIуллуну-сагъну зана хьуннин.

Хасъсса аьрали операциялий къучагъшиврий талай бушиврухлу Барчаллагьрал чагъарду буллунни: Гъази Амировлун, Аьрасатнал виваллил гужирдал майор; Юнус Эфендиевлун, Аьрасатнал Росгвардиялул пулеметчик; Аьбдуллагь ЯтIуевлун, сержант, танкалул командир; Егор Марусовлун, чIавама сержант, танкалул механик водитель; Ярагъи Дандамаевлун, чIавама сержант, отделениялул командир; Юсуф Гьабиевлун, чIавама сержант; Ислам Ибрагьимовлун, чIавама сержант; Сажид ХIасановлун, ефрейтор; Максим Мусаевлун, рядовой.

– ДакI дарцIуну ура, зу мукьахунмайгу Ватандалул цIаний къуллугъ буллантIишиврий, дакI марцIну ва жаваблувну биттур буллантIишиврий дакьаврил цIанийсса зула бурж, – увкунни Юсуп МахIаммадовлул. Ихтилатру бунни ХIусман Маммаевлул, Юнус Эфендиевлул ва цайминнал.
Мероприятие къуртал хьунни райондалул магьирлугърал центрданул зузалтрал концерт­райну.