Ххувшаврищал зана хьуннав

Ккуллал райондалул хъунама Шамил Рамазанов вай гьантрай хьунаавкьунни СВО-рай гьуртту хъанахъисса, кутIасса отпускалий буттал шяравун иян увкIсса, КIилчинмур ЦIувкIуллал шяравасса Нураттин Рамазановлущал.

Шамил Рамазановлул кIицI лавгунни Украиннаву Аьрасатнал мурадру буручлай кьянкьану бавцIусса вирттаврал хIурмат мудангу бикIантIишиву, ппухълуннал фашизмалуцIа билаят марцI буккан бувсса кунма, уттизаманнул никиралгу нацизм ххартI дувантIишиву мархлуцIакул, ва ххуллий Ккуллал райондалиясса тамансса чиваркIгу чувшиврий талай бушиву. Нураттиннул бувсунни аьрай дуки-хIачIия, аьркинмур дузалну душиву, ссахчIав мюхтажшиву дакъашиву, чIун-чIумуй гуманитар кумаг биян бувайшиву. Ярагъуннил дузалшиннарал ци тагьар дур тIисса суалданухун жавабрангу бувсунни ярагъуннил дузалшиннагу ххуйсса даражалий душиву. КIицI лавгунни харжгу, дагьайсса цайми арцугу чIумуй дучIайшиву. Бувсунни райондалул хъуниминнал, шяраваллил агьулданул, мачча-гъанминнал дакIцIуцIаврилгу цалла дакIру тирх учин дувайшиву.
Ахирданий Шамил Рамазановлул дунни Нураттингу, циняв жулва аьралиталгу, тай ишругу ччяни къуртал хьуну, ххувшаврищал зана хьуннав тIисса чIа учаву.