Аьралитурал барчаллагь

Хасъсса аьралий операциялул гьурттучитурал видеообращениялийхчин барчаллагь увкунни Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал председатель Заур Аскендеровлухь фронтран буллалисса кумаграхлу.

Аьралитурал чулуха ихтилат бунни хушрай аьралий операциялий гьуртту хьун лавгсса парламентрал депутат Расим ХIажиагъаевлул.
– Хъунмасса барчаллагь вин, Заур Асевович! Хасъсса аьралий операция байбивхьуну цалчин­сса гьантрая шихунай ина кумаг буллай ура фронтран ххувшаву гъан дан. ЖучIан бивунни ина гьан бувсса машина, квадрокоптер, дяъвилул иширттаву аьркин шаймур цамургу, дука-хIачIанмур. Аьралитал вихь дакIнийхтуну барчаллагь тIий бур, – увкунни ванал.
Парламентрал спикернахь барчаллагь увкунни аьралитурал командирналгу.
«Жу шийх бусса 9 зурул дянив жучIан цимилагу бувкIунни Дагъусттаннал халкьуннал чулухасса кумаг. Ттул мурад нава шихун бувцуну увкIсса цинявппагу аьралитал цIуллуну, сагъну махъунмай бувцуну учIавур. Вай, цала буржгу лайкьну биттур бувну, цIуллуну, сагъну шаппай бучIан вияту хъунмасса кумаг хъанай бур. Барчаллагь».
ДакIнийн бутан, Заур Аскендеровлул цимилагу гьан бувссар фронтрайн «Нива», УАЗ Патриот Пикап машинартту, квадрокоптерду, хьхьувай чани байсса приборду, щавурду дирсса чIумал ишла дансса медициналул кьай, дуки-хIачIиялул сурсатру ва цаймигу фронтрай аьркин дагьайсса затру.