Спортрал майдан бантIий бур

ЦIуссалакрал райондалий байбивхьунни «Газпром – детям» соцпроект щаллу дуллай. Ванил хIакъираву цIуминалийсса ТIюхчардал шяраву ДР-лул Газпромрал ва Спортрал министерстволул вакилтал хьунабавкьунни шяраваллил бакIчи Башир Алхулаевлущал.

«Газпром – детям» проектрал лагрулий буллан дакIний бур социал объект – физкультуралул ва спортрал тIивтIусса майдан. ЦIуссалакрал райондалий проект байбишин бювхъунни Да­гъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул Газпромращал дурсса кьутIилийну. КьутIи чирчуссия июньданул 14-19-нний Москавлий хьусса Дунияллул халкьуннал дянивсса Петербургуллал экономикалул форумрал лагрулий.

Ванийн бувну, ТIюхчардал шяраву тIитIинтIиссар физкультуралул ва спортрал майдан. Ванил площадь бикIантIий бур 1278 кв.м. Шивун буххантIиссар футболданий буккайсса чIивисса майдан, волейболданий буккай­сса майдан ва баскетболданий бу­ккайсса площадкалул кIира зона.

Администрациялул цила чулуха бантIий бур площад­калучIансса ххуллурду. Объект къуртал бантIиссар сентябрьданий. Ва щаллу бан итабавкьуну бур 15 миллион арцул. Газпромрал вакилтурал пишакартуращал архIал дунни межеваниялул давуртту, личIи дунни дазурду. Объект бувну къуртал бувкун, шяраваллил оьрчIаща бюхъантIиссар ттуплий буклан, спортрахун багьан. Ва оьрчIру спортрахун бутансса, ми экст­ремизмалул ва терроризмалул ххуллия арх бансса ца чаранну хьунтIиссар.