Вирттаврал наградартту нитти-буттахьхьун дуллунни

Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул ва штабрал хъунама, Ухссавнил Ккавкказуллал округрал нацгвардиялул аьра­луннал командующийнал хъиривчу, генерал-лейтенант Сергей Власенкол дуллунни Украиннал аьрщарай хасъсса аьрали операциялуву жанну дуллусса Росгвардиялул зузалтрал ва аьралитурал Къучагъшиврул орденну миннал гъан-маччаминнахьхьун.


Мероприятие хьунни МахIачкъалалив Дусшиврул къатраву.
Шикку гьуртту хьунни Да­гъусттаннал Росгвардиялул управлениялул хъунама полковник Александр Орехов, гужирдал структурардал, министерстварттал ва ведомстварттал каялувчитал. Мероприятие дайдишин хьхьичI, аьпалул хьусса аьралитурал гьайкалдануцI тIутIивгу дирхьуну, минутрайсса пахъ багьаву дунни.
Хъирив ихтилат бунни Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул.

– ХIакьину жула солдатътал ва хIаписартал, Росгвардиялул зузалт, Украиннавусса хасъсса аьрали операциялуву чялишну гьуртту хъанай, дазу-зума дакъасса къучагъшиву ккаккан дуллай бур. Жунма чIалай, вайннал хIарачатрайну, хIалли-хIаллих тIий, паракьатсса оьрму нирхиравун багьлай бур, агьалинаву ливтIусса ва бивщусса чан хъанай бур. Ва операциялуву жан дулун кьисмат хьусса жула аьра­литал цимилагу гьуртту хьу­ссар терроризмалийн къарши­сса хасъсса операциярдаву.

Вайри Ухссавнил Ккавкказуллал агьулданул ихтиярду дуручлай бивкIмигу, Дагъусттаннай паракьатсса оьрму дузал баврил цIаний талай бивкIмигу. ХIайп, вай къучагътал дунияллия лавгунни. Талатавурттал хьхьичI ххуттай бавцIуну, оьрчIру ва хъами, цала дустал ва ватанлувтал мюхчан буллай, вирттаврал кунна жанну дуллуссар вайннал, – увкунни Республикалул БакIчинал.
Сергей Власенкол барчаллагь увкунни укунсса вирттал тарбия бувсса нитти-буттахь.

– Дагъусттаннал халкьуннаву мудангу диркIссар чувшиву, кьянкьашиву. Цала къучагъшиву вайннал ккаккан дурссар 1999-ку шиналгу, Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округрай террорданийн къаршисса операцияртту нанисса чIумал. Вай жунма мудан дакIний бикIантIиссар. Росгвардиялул каялувчитурал хIакьину шаймур буллай буссар вайннал аьпа абад бан, – увкунни ванал.

Сергей Меликовлул ва Сер­гей Власенкол дуллунни паччахIлугърал наградар­тту аьпалул хьуминнал нитти-бу­ттахьхьун ва хъаннихьхьун. Бувсунни цивппа мудангу вайннал чIарав бацIан, ка-кумаг бан хIадурну бушиву.