Ххари бунни оьрчIру

Щалагу дунияллий кIицI лагайсса ОьрчIру буруччаврил кьинилун хас дур­сса «Играй, гармонь любимая!» тIисса мероприятие хьунни ЧIяйннал шяраваллил культуралул къатлуву. Ванил сиптачину хьунни ЧIяйннал шяраваллил культуралул къатлул хъунмур Са­лихIат Алхасова.

Гьарица шинах оьрчIал байран лавайсса даражалий тIайла дуккан хъунмасса захIмат бишай СалихIат Алхасовал. Ва ххуллухьсса байрандалул мажлис тIитIлай, оьрчIру барча буллали­сса ихтилатгу бунни ванил цилва. КIицI лавгунни жува цинявппагу оьрчIахлу хъуннасса жаваблувшиву дуруччин буржлувну бушиву. Гьарицагу оьрчI ниттил ва бу­ттал дянив хъуна хьун аьркиншиву, оьрчIан гьарицагу лахIзалий нитти-буттал ччаву асар хъанай дикIан аьркиншиву. ЧIа увкунни оьрчIан тяхъасса оьрчIшиву, талихI-тирхханнарайсса оьрму, цIуллушиву.

Хъирив ЧIяйннал школалул дуклаки оьрчIал увкунни балайрду, бувккунни шеърирду, ккаккан дунни къавтIавуртту.
Дунни оьрчIру таза буккансса конкурсру ва тIуркIурду.