Хушрай аьралий операциялий гьуртту хьун лавгунни

Май зурул 30-нний ЦIуссалакрал райондалия тIайла увккунни, контракт чирчуну, хушрай аьралий операциялий гьуртту хьун нанисса ххюя жагьил.

Жагьилтал тIайла буккан ув­кIун ия райондалул бакIчинан кIанайсса Сулайман Рамазанов ва Счетрал палаталул председатель Аьвдурашид Буттаев, дустал, гъан-маччами.
Жагьилтурал хьхьичIва баян бувну бия райондалул каялувчитуран цивппа хушрай аьралий операциялий гьуртту хьун гьан ччай бушиву. МиннацIун бавкьунни райондалул хъунимигу.

КIицI лаган, ЦIуссалакрал райондалия хушрай аьрайн наними чансса бакъар. ХIакьинусса кьини тикку гьуртту хъанай ур райондалиясса 300 жагьил. Вай циняв аьралий оьрмулийн вардишсса бур. Нацистътал ва террористъталгу бат бувну, цIуллуну занахьуннав жула арсру!