Кьамулсса хьуннав зул зумарду

Ххирасса лакрал жямат!

ДакIнийхтуну Дагъусттаннал бусурмантурахь – циняв уссурваврахь ва ссурваврахь, барча тIий буру Зумаритавал байран! Циняв бусурманнан мубараксса Рамазан барз къуртал хьушиву исват буллалисса ва ххаллилсса байрандалущал гьарца дагъусттанлувнал къушлийн духханнав ххаришиву, талихI-тирхханну, паракьатшиву ва барачат. Вихну буру исламрал лавайсса даражалул рувхIанийсса ххазинартту кумагну хьунтIишиврийн жулва жяматрал имандалул даража лавай бавриву, миллатирттал дянив аслахIшиву, хIурмат-бусравшиву цIакь шавриву. ЦIуллуну-сагъну зана хьуннав Украиннал аьрщи неонацизмалуцIа марцI дуллалисса жулва вирттал. Палестиннал аьрщарай дяъвилул цIу лещаннав! Бусурмантал – дакьаврил ва ччаврил умматри. Ислам – цинярда элмурдал, гьарца хъинмунил дайдихьур, хъиншиврул гьанур. Исламрал рукнурдал мукьилчинмур рукну Рамазан зуруй зума дугьавур. Мунияту, гьар цилла шартIирдащал, рукнурдащал, адабирттащал кьамул хьунсса куццуй, жува хIарачат барду Рамазан барз зумарду дугьлай, Аллагьнаха эбадат дуллай, хъиншиву, хъинбалартту буллай гьан буван. Зу дургьуцири зумардугу, ифтардугу Аллагьнал кьамул дуваннав, зул дуаьрдахьхьун жаваб дулуннав ялунчIингу Рамазан зурул хIурмат буруччин, Аллагьнаха эбадат дуллан цIуллушиву дулуннав!