Жула оьрчIру хьхьичIунминнавух

Уссурвал Хановхъул Лакрал райондалул оьрчIал
ва чIава жагьилтурал спортшколалул директор Шарапуттин Хановлущал ва тренер ХIажимурад МахIмудовлущал.


Зулайхат Тахакьаева
[dropcap]О[/dropcap]ктябрь зурул 30-31-нний Къабардин-Балкьарнал хъуншагьру Нальчикрай хьунни щалагу Аьрасатнал чIава жагьилтурал дянивсса лачIунбуккаврил турнир. Муний гьуртту хьунни Лакрал райондалул чIава жагьилтурал спортшколалий вардиш хъанахъисса Ханов ХIасанбасри (28 кг) ва Ханов Иманаьли. КIинналагу бувгьуну бур кIилчинсса кIантту. Уссурвал Хановхъул ттинингу гьуртту хьуссар укунсса турнирдай ва хьхьичIунсса кка­ккиярттащал бувкссар. ЧIа тIий буру жула чIава спортсментуран хъуни-хъунисса хьхьичIуннайшивуртту.