Жяматран бувмур чирилунссар!

[dropcap]Ж[/dropcap]у, Бабаюртуллал райондалийсса КIамахъаллал ва Ппала­ссуннал жяматру яхъанахъисса Сангардал шяраваллил школалул учительтал ва жямат, хъинну барчаллагьрай буру щарнил дянихсса ххуллу бан бакIрайн ласлай ура куну, ларгсса шинал хьу­сса бувчIавурттал хьхьичI цала буллусса махъ бацIан бувсса, Лак­рал райондалул мажлисрал депутат АьбдурахIманов Нурислан МахIаммадлул арснайн.

[dropcap]Ш[/dropcap]яраваллил кIанай кьа­сса, ххуйсса ххуллу мусил багьлун ккаллину бикIай. Хаснува аривсса жул синааьрщарал ххуллурду, цал-кIилла гъарал лачIурча, ччя-ччяни зия хъанай, машина-трактор гьарча, инсан уккан къашайсса кьакьри хъанан дикIайва. Инсан ачин захIматсса, ччех бикIлакIисса ххуллурду бикIайва. Ссуттил, кIинттул хаснува, школалийн нанисса жун бикIу, жул дуклаки оьрчIан бикIу, оьрмулул угьаранан бикIу, къабигьану бикIайва кьяркьаравух бачин.
Уттигъанну тIурча, шяравухсса ххуллу бакьин бувну, кьа бувну, жун цукссагу бигьа хьунни жула-жула аьрххирдай бу­ккаван.
Жул ччянияцIавасса мурад щаллу бунни щарнил дянива райондалул собраниялувун депутатну увчIусса Нурисланнул. Шяраваллил хъун кIичIиравун ххюл-аьрщи хIаласса ацIвахъул хъунимашинартту бивчуну, кьа бувну, щарнил чIалачIинна ххуй дурунни.
Цаламур бацIаннин махъру чIявуссаннал булай, амма нажагьссаннал бакъа буллусса мукъул заллушиву къадувай.
Нурислан, барчаллагь вин хъунмасса! Бюхълай личIаннав, дуллалимуниву Аллагьналгу кабакьиннав, бувмур чирилун бацIаннав!
Сангардал жяматрал
ва школулул учительтурал цIания ДР-лул лайкь хьусса учитель
Айгунова ПатIимат МахIаммадовна