Махъра-махъсса занглил ляличIисса чIу

Майрал 22-нний Ккуллал райондалул школарттай хьунни выпускниктуран хас дурсса шадлугъру. Гьашину райондалий 11-ми классру къуртал бувну бур 45 выпускникнал, 9-ми классру – 75-ннал. Вай оьрмулул ххуллийн тIайла буккан, барча бан, барчаллагьрал махъру учин бувкIун бия шяраваллал бакIчитал, культуралул зузалт, нину-ппу, хъамал, дуклаки оьрчIру.

Ваччиял шяраву шадлугъ тIиртIуна Аьрасатнал гимнрахун ттугъ гьаз баврийну. ХьхьичI-махъ лавхъуна дуккаврил управлениялул хъунама Жамал Оьмариевлул:
– Ххирасса выпускниктал! ХIакьину зу оьрмулул ххуллийсса ца шачIанттул лавай хьуссару. Вайксса шиннардий бивхьу­сса захIмат чулийн букканнав, кIулшивуртту республикалун ва билаятран хайрданун ишла дуллансса каши ххи хьуннав. Зул дакIурдиву школа личIантIиссар ца чаннасса асарну. Ванияр тихунмай зух ялугьлай буссар илкинсса ххуллурду, цIу-цIусса хьунабакьавуртту, бюхттулшивуртту ва байча щавуртту, бачияра сивсуну хьхьичIунмай. ДакI дарцIуну ура давривугу, дуккавривугу, армиялий къуллугъ бавривугу зу хьхьичIун личинтIишиврий. ТIайлабацIу баннав, Заннал зуцIун кабакьиннав, – увкуна ванал.

Дуккавриву итххявхсса оьр­чIан буллуна дипломру, грамотартту, бувсуна вайннал оьрчIал уттинин дур­сса хъин-хъинсса давурттая ва хьхьи­чIуннайшивурттая.
Махъра-махъсса занг рищун администрациялул чулухасса вакилтал лавгуна райондалийсса гьарцагу щархъайн. Мюхчаншиву дуручлай бия «Лакский» МВД-лул зузалт.
Шадлугърай выпускниктурахь насихIатрайсса ихтилатру бувна нитти-буттал, 1-мур классрал дуклаки оьрчIал дурккуна барча бавуртту. Ссавруннайн итабавкьуна ранг-рангсса шарду, дуллуна тIутIив, дия къавтIавуртту ва балайрду, дурккуна назмурду. Хъирив баян бувна выпускниктурал вальс. Ахирданий выпускниктурал дакIру гьулусан дуруна Махъра-махъсса занглил ляличIиссава чIунил.
Уттирив вайннах ялугьлай дур экзаменну. ТIайлабацIу баннав, дакIнийсса хияллайн бияннав!