Ларисал концертрал ссихIирданул тIилисин

Дагъусттаннал халкьуннал балайчи Лариса ХIажиевал цIусса концертрал хавар буккайхтува, биялсса аваза гьаз хьуна агьалинаву. Социал сетирдайгу, чIявуссаннал зумувгу ихтилат му концертрая бия, чIалай бия агьали буниялттунгу мякь бувккун бушиву жулва Примадоннал цилалусса концертрах. Бия, билетру багьлул ххирасса бур тIий, рязи бакъассагу. Бия, мяш къавхьуну, ласунну, жунмарухха ласласисса, жуннар байран тIутIиссагу. Гьалбатта, билетруми, бириян къабивтун, циняв лавсун бия. Концертрайннин нюжмар лирчIсса чIумал, ттухь Москавлиясса дуснал тавакъю бувна, цинмагу билет ласикьай увкуну. Афишалий ккаккан бувсса номерданийн оьвчайхту, билетру бавххуну бакъассар цавагу увкунни. Вагу Ларисал гьунарданул, тIайлабацIулул лишанни.

Ссавур бусса ванил гьунарданул тIилисин? Цаймигу бур­хха республикалий гьунарду бу­сса балайчитал. Ларисан Аллагьу Тааьланал сахаватну дуллуну дур бакIралгу, дакIнилгу ххуйшиву, чурххал бюхъаву. Ванин цилла ххуйшиву адаврай лазилакьи дуван кIулсса гьунаргу буллуну бур. Мудангу ванил лаххия сахIналий миллатрал колорит вари тIисса дур. Лаххиялийн, колоритрайн цахъис гьартану гихунмайгу бучIанна. ГьунардануцIун, ххуйшивруцIун Лариса захIмат­чигу бур. ОьрчIнийва захIмат буллай хъунма хьусса душ бур. Хъусращиял шяравалу – шаэртурал, композитортурал ва балайчитурал мина душаврицIун, машгьурсса поэтесса Миясат Муслимовал увкусса куццуй, «цинявгу лакрал творчестволул Макка» бушивруцIун, захIматкашнал шяравалугур. ЦIан-чаннавува бивзун, хъу-лухччайн, мащайн бачайссар Хъусращиял агьлу. Аьдат­ссар. Щаллусса зуруй, хьхьудяризаннин тIиссакссагу, репетициярдай бия захIмат буллай аьдатсса Ларисагу.

[dropcap]С[/dropcap]ивсуну, лажин кIялану жулва хьхьичIун букканшиврул. Цилва концертрах мякь бувксса тамашачитуран авадансса ва азарва журасса асардал кацIру буллугъну пишкаш буваншиврул. Гьай-гьай, щапI куну бувцIуну бия Оьруснал драмтеатрданул зал. Концерт дачин дурмургу цуппа Лариса бия. ТIайламур бусан, цIу бутIуй ташвишну бивкIра, ва хъаргу цилла хъачIунттайн циван ларсъссар, лях-карах бахханасса, тазасса чIуний программа баян буллалима къахъинссарив тIий. Къааьркинну ия. Саламатсса бущилий экьинанисса балайрдал саргъуншиву ва ххуйшиву дяличIан дуллалисса чIу аьркин багьлай ба­къая.

Цама сахIналийн уккан уллансса, дакьикьалийсса бухьурчагу, мутта Ларисал цилва чIуний, цилва хьхьичIмахъ хIисаврай ххуйну бия. Гьаннай­сса, шанна ссят ва дачIинний лахъи ларгсса концертрай Ларисал творчестволул ва дакIнил дахIаврил ххал дяличIан, дуцан къариртуна. Чара бакъа хIисавравун ласун аьркинмур ва аьщуйн щун буван аьркинмургу – дакъая фонограмма. Халкьуннал инструментирттал паччахIлугърал оркестр. Авурсса ва авадансса декорациярду. Ца аьнтIикIану чIюлу був­сса сахIна. Дюрхъусса репертуар.

Аьлтта чIалай бия, концерт лавайсса даражалий дуваншиврул, биялсса захIмат бивхьуну бушиву режиссертурал, оператортурал, чIунилсса, чанналсса, гьарзатралсса буллалиминнал. Гьарцагу штрих, деталь хIисавравун ларсъсса дия. ЯбацIансса дия Ларисал лаххия, миллатрал элементирттая ца сантиметралул манзилдануллагу тиннай дукъарцсса костюмру. Гьарца балайлул темалуцIун даркьусса наряд, образ. Сайки гьарца балай щаллу-ккурккисса спектакль бия. Экьинай бия, Абачара ХIусайнаевлул мукъур­ттийсса Гъази-Гъумучияхасса санаърая тIайла хьуну, Дагъус­ттаннал мусил фондравун багьсса балайрду. Гьай-гьай, чIявуми балайрду Хъусращиял шаэртурал(Мирза МахIанмадовлул, МахIаммад-Загьид Аминовлул, Сибирбаг Кьасумовлул) мукъурттий­сса бия.

Аьра­сатнал культуралул лайкь хьусса зузала Качар ХIусайнаевалгу концертрай кIицI лавгунни, Хъусращиял шяравалу – шаэртурал минар, ва темалия ихтилат сукку бувкун, щаллагу дунияллий машгьурсса композитор Ширвани Чаллаевлул увкуна, чIюлусса уртту-тIутIал, жюр-жюр тIисса щаращал авадансса, илкинсса арду-майданну бусса тIабиаьт багьана хьухьун­ссия, инсан къурув, лухччайн ув­ккун, цанма ччийкун чIу итабакьин шайсса кIантту бушиврул бияла бухьунссия куну. ЧIявуя чурххавун зурзу бутлатисса балайрду. ПартIу ПатIимал зума.

[dropcap]О[/dropcap]ьрчIшиву итталу загьир дуллалисса ХIухчил балай. Мазагьиб Шариповлул музыкалийсса, Мирза МахIанмадов авторсса . Хханххиравун бювххун лавгуна Украиннай чувшиврий жанну дуллу­сса вирттаврахасса балай. Ххадижат ЦIаххаевал мукъурттийсса ва Оьмар МахIадовлул музыкалийсса. Ва балай тIисса ппурттуву сахIналий ккаккан дуллай дия лак­рал язисса шагьидтурал суратру. Макь лихьлахьисса тамашачитал, лавай бивзун, щякъабикIлай бия балай къуртал шайхтугу. На ва балай гьан бувссия чувшиврий жан дуллусса ттула шяравучунал, АсхIад ХIажиевлул, ниттичIан, СаниятлучIан. Ва къабардин миллатрал инсанни. Ванин яла ххирамур балайчи Лариса лявкъунни. — Ца ацIийлла вичIи дишав, ахирданийгу Ларисал хъирив навагу балай тикрал буллай лявкъунна, чIатIаракIну кьувтIунни ва балай, так чаннасса дакI къювулул бас дулларчагу, пахрулулгу цIунцIутIи дуллалисса, — увкунни Саниятлул.

Бюххансса бия лакрал машгьурсса балайчитал, композитортал дакIнийн бичлачисса балайгу, бакIра-бакIрах ккаккан дуллай бия минналми суратругу. Укун дакIру хъюлчай учин дуллалисса балайрду ялагу-ялагу бия: Дагъусттаннал язисса арсвавран Амучи Амуттиновлун хас бувсса, халкьуннал шаэр Сибирбаг Кьасумовлун хасъсса ва цува авторсса балай. Дия ххаллил­сса дуэтругу: Аьрасатнал лайкь хьусса артист МахIаммадтIагьир Курачевлущалсса, Дагъусттаннал ва Чачаннал халкьуннал артистка ПатIимат Кьагьироващалсса, яруссаннал балайчи Руслан ХIасановлущалсса, Ислам АхIмадовлущалсса. «Лезгинка» ансамбльданул балетмейстер, Дагъусттаннал лайкь хьусса артист Кьурбан Рамазановлул гьунарданул ва бюхъу-х1арачатрал х1асиллугу концерт дюхъан дуллалисса дия: фольклорданул караматру, хъинну даши дизансса къавт1авуртту, халкьуннал х1акьсса хореография. Гьаннайсса, ябат1ин къахьунну ябац1анмур сах1налий чан дакъая.

Бахшишру чIяруя, валлагь, концертрай. Чачаннал лайкь хьусса артистка Раяна Асланбековал увкуна лакрал гимн. ПатIимат Кьагьировал увкуна лакку мазрайсса балай. Ларисал цилвагу увкуна яру мазрайсса. Гьаннай­сса, сахIналий дия дагъусттаннал культуралул, дагъусттаннал музыкалул байран. Бияча интеллигентныйсса публика. СахIна тIутIавун бахьлаган бувна. Залдануву цамур чIумал бикIайсса аьлагъужа ба­къая. Балайчинал хIурмат бакъасса иш хIисав къавхьуна. Гьаннайсса, Ларисал концертрал ссихIирданул тIилисин лаласун къашайсса бия.
Ахирданий, бакьлай бура ттулва наставник Качар ХIусайнаевал увкумуницIун: Лариса ХIажиевал даражалийсса балайчи республикалий акъар, уккантIишивугу къакIулли. Ялун ххигу банна: Лариса ХIажиевал даражалий концерт ккаккан дуван­сса балайчи ушивугу къакIулли.