Виричунал аьпа абад бунни

Вай гьантрай ЦIуссалакрал райондалий Шушиннал шяраву хьунни агьамсса мероприятие. Шушиннал школалул хIаятраву лахъа-хъунну тIивтIунни Аьрасатнал Виричу, Дагъус­ттаннай къуллугърал бурж биттур буллай жан дуллусса Дмитрий Серковлунсса гьайкал.

ДакIнийн бутан, «Единая Россия» партиялул сипталий Аьрасатнал Вирттаврал цIарду дизлай бур школардан, кIичIираваллан, майданнан. Шушиннал школалул коллективгу райондалул хъунаманайн бувккунни, цала школалун Дмитрий Серковлул цIа дизансса пикрилущал. Ларгсса шинал апрель зурул 12-нний райондалул администрациялул рязишинна дуллунни хасъсса бигарду щаллу байсса «Витязь» тIисса отрядрал гьужум бай группалул командир Дмитрий Серковлул аьпа ЦIуссалакрал райондалий абад бансса.

Увну ур Дмитрий Серков 1981 шинал сентябрьданул 26-нний. 2005-2007-ку шиннардий гьуртту хьуну ур Ухссавнил Ккавкказуллал региондалийсса террорданийн къаршисса операциярдаву. Аьпалул хьуну ур 2007 шинал августрал 2-нний оьрмулул 25 шинаву. Серковлул жан дуллуссар Дагъусттан террордания буручлай.

Дмитрий Серковлул гьайкал тIитIлатIисса мероприятиялий гьуртту хьунни ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Рамазан ЖахIпаров, ДР-лул Халкьуннал мажлисрал Председательнал хъиривчу Камил Давдиев, ДР-лул Мюхчаншиврул советрал секретарь МахIаммад Баачилов, ДР-лул Халкьуннал мажлисрал депутат Артур Исрапилов, Украиннал аьрщарайсса аьралий операциялул гьурттучи, Краповый беретрал заллу Ися Буттаев.

Дуклаки оьрчIал хIадур дурну дия ххаллилсса программа. Райондалул бакIчи МахIаммад-ХIажи Айдиевлул барчаллагь увкунни мероприятиялий гьуртту хьусса цинявннахь. Дуллунни миннан ХIурматрал грамотартту ва Барчаллагьрал чагъарду. Ахирданий цинявннал тIутIив дирхьунни Виричунал гьайкалдануцI. Баян бунни минутрайсса пахъ багьаву.