«Дугьлагьисса хъуру ва дуллалисса къатри гьарза хьуннав!»

ДуркIунни 2018-ку шинал инт, мунищала байбивхьунни лак­рал шяраваллаву Цалчинсса хъарас щаврил байранну дуллай. Мартрал 25-нний му байран хьунни Лакрал райондалийсса Шахьуйннал шяравугу. Гьашинусса шинал Хъун хъузалану ия Наж­муттиннул арс Аьлиев ТIагьир.


Бадрижамал Аьлиева
Ватандалийн биян, ТIагьир­дул чIарав бацIан, Хъузалал байран хъунна дуван буттал шяравун бувкIун бия шяраваллил инсантал, гъан-маччами.

Буллугъшиврул, Цалчинсса хъарасрал агьаммур лишанну хъанахъисса ницру, буккан бувну шяраваллил ккурчIав, оьрчIи-чIюлугу бувну, ТIагьир хьхьичIну, шяраваллил жямат ва хъамал хъиривну, бала-гьалайрдащал бувккуна къурув. Дуаьрттугу дурккуну, бивщуну аьрщарайх къамагу, диргьуна Хъузалал цалчинсса хъарас.

Шяраваллил хьхьичIсса майданнив хьуна спортрал бяст-ччаллу, миннувух гьуртту хьусса хъуними ва мюрщими, бувгьусса кIанттух къабурувгун, лайкь хьуна бахшиширттан, яла хъунмур бахшину тIурча ва байрандалул яла нахIумур ва яла яргмур лишан – барта.

Муния махъ байран лахъи ларгуна хьхьахьхьари, дукьрахIан ва цаймигу дукрарду, нацIу-кьацIу дусса столлах, балайрдахун ва къавтIавурттахун. Мажлисрай махъру лавхъунни цала ТIагьир Аьлиевлул, Сагидаьли Сагидовлул, Чавтара Аьбдуллаевлул, Адам Аьлиев­лул, Билал МахIаммадовлул, АбутIалиб Маммаевлул, ХIусайн Исяевлул, Жабир Гаммуевлул, Зиябуттин МахIаммадовлул, Даниял ХIажиевлул ва цайминналгу.

Ихтилатру буллалиминнал цинявнналагу чIа тIи мурад ца бия – махъсса шиннардий цIу дуклай, цIу-цIусса къатри ххи хъанай дайдирхьусса шяравалу хъунна шаву, микку дугьлагьисса хъуру чIяру шаву, аьрщи дунийрихха оьрмугу бусса. Мажлис музыкалийну, балайрдайну чIюлу бувна райцентрдания бувкIсса Амир Сулаймановлул ва Мариян Жамалуттиновал.
ЯлунчIилсса Хъурдаккаврил байран дуван Кьуру цайнма лавсунни, оьрмулухун, ца жямат кунма, бавкьуну чIаххуврай ялапар хъанахъисса КIундиннал шярава­сса, кIирагу щарнил администраторну зузисса, Жабир Гаммуевлул.
ТIагьир увну ур 1951 шинал Шахьуйннал шяраву, учитель, фронтовик Аьлиев Нажму­ттиннул ва БатIил хъунмасса кулпатраву.

Школалия махъ ца шинай­сса М. ХIажиевлул цIанийсса заводрай токарнал ученикну зийгу ивкIун, аьрайн лавгун, къуллугъ буллай ивкIун ур ГДР-наву. Зана хьуну махъ Украиннайн Харьков шагьрулийн цала хъунама уссичIан РизваннучIан увкIун, муначIа машиналул моторду бакьин буван лавхьхьуну, зун ивкIун ур 4-мур автобусирттал паркраву. Микку зий шиннугу дурну, 1974 шинал кулпат бувну, МахIачкъалаливва авцIуну ур. Зун ивкIун ур Цалчинмур МахIачкъалаливсса 5-мур автоколонналий, микку зий сайки 40 шин дурну дур.

ХьхьичIва, цIана кунма, багьлух хъатIайн заназисса музыкантътал, ансамбльлу дакъасса чIумал, ТIагьирдул аккордеондалухун цикссагу хъатIив, мажлисру бувссар.
ТIагьирдул бур ххаллилсса 3 душ, душнил оьрчIру.