Ххувшаву ласунтIишиврийнсса вихшала цIакь хъанай дур

Ватандалул мюхчаншиву дуруччаврил цIанийсса масъалартту чIяву хьусса ппурттуву ЦIуссалакрал райондалиясса цикссагу жагьилтурал ккаккан бунни цивппа мяйжаннугусса патриотътал бушиву. Буниялагусса патриот ур ЦIуссаккуллал (Чараваллал) шяравасса Хатиев Залимхан Руслановичгу.

Ва увну ур чIявусса оьрчIру бусса, захIмат буллай аьдатсса, цинявннан эбратрансса кулпатраву. Школалий хьхьичIунну дуккаврицIун, ва ивкIун ур гьалмахтурал чIарав ацIан хIадурсса, аьчухсса хасият дусса оьрчI.
ЦIанасса ппурттуву Залимхан лайкьсса даражалий бартбигьлай ур аьралий бигарду. Лахьхьу-цархьхьу школалул партардах щябивкIун бивкIсса, ссалчIав буруккин къабивк1сса оьрчIан хIакьину хъуннасса хъар лахъан багьлай бур. Хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанахъисса цума-цагу ялун нанисса никирансса эбрат хъанахъиссар.
2023 шинал декабрь зурул 23-нния шийнай Залимхан ур Луганскаллал ва Донецкаллал Халкьуннал Республикарттай аьралий бигарду бартбигьлай. Шиккусса талатавриву ва уссия кIусса щаву дирну. Бита-ххитавуртту дайдирхьусса ппур­ттуву пострай уну, блиндажраву лаикIансса чIун дакъасса дус Залимханнул, цува ялун агьну, ххассал увну ур. П1якьучавуртту къуртал хьуну махъ таман­сса хIаллай цувагу кIулшилия лавгун ивкIун ур. Цайна цува учIайхту, бувчIуну бур ттуплил цIалцIив щуну душиву. Щавурду дирсса Залимхан ва ванал дус дуки-хIачIия дакъа, связьрайн буккан къахъанай 3 гьантлий ливчIун бур.
Гужсса бита-ххитавуртту, пIякьучавуртту дусса кIаная вай цукунчIав сагъну бу­кканссар тIисса пикри щинчIав къабивкIун бур. ХIасил, ливтIушиврун ккалли бувну бур. Вай тIурча, цукуннугу ливчуну бур захIматсса тагьарданува.
ХIакьинусса кьини вир­ттавран ккалли бан бучIир Залимхангу, ванахава лавхьхьусса, кьянкьа-кьурчIисса хасиятру дусса, хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанахъисса цинявппагу жула жагьилтал. ЧIалачIисса куццуй, вай мудангу хIадурну бур билаятрал каши-кьудрат гьаз даву, дунияллий хъин чулиннайсса дахханашивуртту шаву мурадрайсса давурттавух хIала буххан.
Барчаллагьри вас-ццах бакъа Ватандалул мурадру буручлачисса арсвавран лайкьсса тарбия дуллусса нитти-буттан. Укунсса патриотътал бу­ссаксса, ххувшаву ласун­тIи­шиврийнсса вихшала хъиннура цIакь хъанай дур.